دبیري‌یك‌قدم‌تا‌سقوط‌به‌لیگ‌یك‌فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با فروش نرفتن امتیاز تیم فوتســال دبیري تبریز، این تیم در آســتانه شروع لیگ برتــر به لیگ یک ســقوط خواهد کرد. مســووالن باشــگاه براي اینکه تیم به لیگ یک ســقوط نکنــد، امتیاز آن را براي فروش گذاشــتند و پیشنهاد خرید آن بــه حامي مالــي تیــم در فصل 5۹ ارائه شد اما این شــرکت با تیمداري در فوتســال مخالفت کرد تا بــه این ترتیب دبیري تبریــز که از قدیميترین تیمهاي فوتسال ایران محسوب ميشود، در فاصله ســه هفته تا شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر، در آستانه فروپاشي کامل قرار بگیرد. همچنین تمــام بازیکنان این تیم سهشنبه، رضایتنامه خود را براي پیوستن بــه تیم جدید از ســوي باشــگاه دبیري دریافت کردند تا احتمال بازگشت تیم به مســابقات به صفر برسد. بنابراین با ادامه این روند، باید منتظر ســقوط تیم دبیري تبریز به لیگ یک باشیم چرا که سازمان لیگ اعالم کرده چنانچه تیمي تا بیســت و پنجم خرداد 8( روز دیگر) حضورش در لیگ برتر را اعالم نکند، از مسابقات کنار گذاشته شده و سهمیه تیم نیز در اختیار ســازمان لیگ قرار ميگیرد تا از تیمهاي دسته یکي، جایگزین انتخاب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.