شمسایي:‌بودجه‌تأسیسات‌کفاف‌حضور‌در‌مسابقات‌را‌نم ‌يدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم فوتســال گیتي پســند اصفهان باید از اواخر تیر در جام باشگاههاي آسیا شــرکت کند و به همین منظور به دنبال برگزاري مســابقات چهارجانبهاي است تا با آمادگي کامل روانه این مسابقات شود.

گیتــي پســنديها در نظــر دارند تیمهاي لیگ برتري را براي برگزاري این مسابقات به اصفهان دعوت کنند.

تاسیســات دریایي تهران با هدایت وحید شمسایي بهعنوان یکي از مدعیان اصلي لیــگ جزو تیمهایي اســت که به مســابقات اصفهــان دعوت شــده تا در تاریخ 25 خرداد با این تیم بازي دوستانه برگزار کند.

وحید شمسایي، سرمربي تأسیسات دریایــي درباره این مســابقات ميگوید: «علي افضل ســرمربي گیتي پسند از من خواست تا بازي دوســتانهاي را در قالب مسابقات چندجانبه با گیتي پسند داشته باشیم. این بازي هم به نفع ما است و هم گیتي پســند چرا که باعث ميشود آنها براي حضور در مسابقات جام باشگاههاي آسیا آماده شوند و ما هم براي لیگ آماده ميشویم اما بودجه امسال ما کفاف این را نميدهد و ما نميتوانیم هزینههاي ایاب و ذهاب سفر در اصفهان را تأمین کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.