خارج‌یهای‌خوب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازیکنی کــه حدود 20 بازی در ترکیــب ثابت تیمش قرار میگیــرد حتما به لحــاظ فنی تواناییهای بســیاری دارد. البته تعداد بازیکنانی که از ابتدای فصل تا انتهای آن حضور داشــتند و بیــش از 20 بازی ثابت در زمین بودهاند به 11 نفر میرســد. علی حمام، کولیبالی، باتیستا، هنریک ادسون، پریرا، لی اولیویرا، منشا، کاکاشویلی، دخسوس، هارویان و جانواریو 11 بازیکن مورد نظر هستند.

البته بازیکنانی مثل پراهیچ، بنگستون، هیان کیم، مگویان، پادوانــی و فرناندز ماشینســازی هــم بازیهای زیــادی برای تیمهایشــان انجام دادند اما در نیم فصــل دوم هم چند بازیکن توانستند در بیشتر بازیها برای تیمشان به میدان بروند.

گوران یرکوویچ ســیاه جامگان، ابراهیموف ماشینســازی، نانگ اســتقالل خوزســتان از همین نوع بازیکنان هستند. البته اینها خارجیهای نســبتا خــوب بودند نه اینکــه خیلی بهتر از همپستیهای ایرانیشــان باشند. شــاید بتوان از گادوین منشا نیجریــهای با 15 گل و هفت پــاس گل به عنوان یکی از بهترین خارجیهای لیگ اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.