74‌بازیکن‌خارجی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ابتدای فصل شانزدهم بود که سازمان لیگ جــدول هزینه تیمهــا را اعالم کرد که بر اســاس آن استقالل تهران با 17/5 میلیارد تومان گرانترین تیم فصل معرفی شــد و پــس از آن هم پرســپولیس قرار داشت.

اما حاال بر اســاس آنچه در ســایت ســازمان لیگ آمده و البته مقابل نام 10 بازیکن خارجی هم مبلغی درج نشده بیش از 20 میلیــارد تومان برای 47 بازیکن در نظــر گرفته شــده بود که اگــر نرخ دالر را 3700 تومــان محاســبه کنیم چیزی حدود 5/4 میلیون دالر میشــود. در واقع اگــر برای هر کــدام از آن 10 بازیکن باال مبلغی حدود 300 میلیــون تومان را در نظر بگیریم باید به عدد به دست آمده سه میلیارد تومان دیگر را هم اضافه کنیم.

بــه عبارتــی هزینــهای کــه برای خارجیهای لیگ صرف شــد بیشــتر از تمام هزینه پرســپولیس و استقالل است. البته بعضــی از این خارجیها به نیمفصل نرســیده قراردادشان را فســخ کردند که برخی از مربیانشــان مدعی هستند این فسخ قرارداد توافقی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.