121 min=735.000.000 Toman

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چند‌نفرشان‌می‌مانند

بازیکن اگر کیفیت باالیی داشــته باشــد با هر مربی کار میکند. یعنی در صــورت تغییر کادر فنی، ســرمربی جدید باز هم از او اســتفاده خواهد کــرد. اما معموال ما دیدهایم که با آمــدن مربی جدید تمام خارجیهای آن تیم هم میروند. حاال ســوال اینجاســت که از این 47 بازیکن فصل گذشته چند نفرشان برای لیگ هفدهم قراردادشان را تمدید میکنند یا به تیمهای دیگــری میروند. تا االن که منشــا، کرار جاســم و دو ســه بازیکن دیگر وضعیتشــان مشخص شــده و چند نفری هم به نظر میرسد که فصل بعد در لیگ ما حضور دارند. اما اگر بیش از ‪60 -70‬ درصدشــان به کشور خود بازگشــتند کسی پاســخگو خواهد بود که اینها بر اساس چه معیاری جذب شدند؟ اما هر چه باشد سفرهای رنگین برای آنها پهن شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.