ايرانپوريان: اولويت اول و آخرم تراكتور است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

اوضاع تراكتورسازي اين روزها چطور است؟

منتظــر نامه فيفا هســتيم تــا ببينيم شــرايط براي جذب 3 بازيكن آزاد چه ميشود اما خدا را شكر تا االن چند بازيكن قرارداد خود را امضا كردنــد و بازيكنان ديگري مثل محمد ابراهيمي، محمــد ايرانپوريان، خالد شــفيعي ...و هــم به زودي تمديد ميكنند تا از شــنبه تمرينات را از سر بگيريم.

وضعيت خــودت به كجا كشــيد؟ باالخره بازيكن آزاد محسوب ميشوي يا اينكه ميتواني تمديد كني؟

بله، من چند پيشــنهاد خوب دارم اما ميخواهــم در تراكتور بمانم و تا آخرين لحظه براي اين مساله صبر ميكنم. سال گذشته سال خوبي براي من نبود كه امســال ميخواهم آن را جبران كنم.

اگر بازيكن آزاد حســاب شــوي و باشگاه تراكتور هم بتواند 3 سهميه براي جذب بازيكنان آزاد بگيرد، فكر ميكني باز هم شــانس ماندن در تراكتورسازي را داري؟

در صحبتــي كــه بــا باشــگاه و آقاي گلمحمدي داشــتم قرار بر اين شد كه يكي از سهميههاي آزاد من باشم. اگر آقاي گلمحمدي صالح بداند دوســت دارم بمانم اما اگر اينطور نبود ميروم. به هر حال ورزش حرفهاي است و بايد با آن حرفهاي برخورد كرد.

شــما قبــال در ذوبآهــن هم با گلمحمدي كار كردي و شــناخت خوبي نسبت به او داري. فكر ميكني گلمحمدي ميتواند در تراكتور موفق باشد؟

من خودم شــخصا آقايحيــي را خيلي دوست دارم چون جنتلمن است و از او آرامش ميگيــرم. در كل گلمحمدي ايدههاي زيادي دارد كه ميتواند به تراكتور كمك كند. به نظر من تراكتور فصل آينده هم ميتواند موفق باشد.

در اين مدتي كه گلمحمدي سرمربي تراكتورسازي شــده هنوز دستيارانش را اعالم نكرده كه همين مســاله باعث شد خيليها فكر كنند او تا مشــخص شدن بحث بازيكنان ســهميه آزاد نميخواهد قرارداد رسمي امضا كند...

من در جريان اين مســائل نيســتم و نميدانم سهميه بازيكنان آزاد را ميدهند يا نه اما مطمئنم گلمحمدي مردي نيست كه بدون 3 ســهميه آزاد برود. با شــرايطي كه تراكتور اين فصل دارد خيلــي از مربيان قبول نكردند اينجا كار كنند اما گلمحمدي قبول كرد. حتي آنهايي كه عاشــق تراكتور بودند خيلي ســريع رفتنــد و هدايــت تيم را با اين شــرايط قبول نكردند. انشــاءا... گلمحمدي بتواند با تراكتور هم به موفقيت برسد.

نكتــه جالبي كه در مــورد تيمتان وجود دارد اين است كه خيليها هنوز هم معتقدند اگر تراكتور موفق شود 3 سهميه آزاد را بگيرد ميتواند قهرمان شود. مثال مهدي كياني كاپيتان تيم كه بارها به اين مساله اشاره كرده...

مهــدي بزرگ تيم اســت و هميشــه اميدوار بوده و هســتيم كه تيم ميتواند موفق باشد. من از قهرماني صحبت نميكنم چون به نظرم هيچ چيز را نميشــود از قبل پيشبيني كرد، اين صحبتها كمي احساســي است اما اگر بخواهم عقالني نگاه كنم بايد بگويم تراكتور امسال، سال بسيار ســختي دارد. البته ما قبل از هر چيز براي رســيدن به كسب سهميه آسيا تــالش خواهيم كرد و بعد از آن قهرماني را مد نظر خواهيم داشت. انشاءا... به اين اهدافمان برسيم.

اما به هر حال تراكتور فصل گذشته بازيكنان خيلي خوبي داشت كه اگر بمانند با اين نفرات ميتواند باز هم مدعي باشد...

درست است. تراكتور فصل گذشته يكي از بهترين ســالها را داشت. اگر اسكلت تيمي حفظ شــود بدون شك باز هم ميتوانيم مدعي باشــيم. االن ‪8 7،‬ بازيكن فيكس ميتوانند به كار خــود ادامــه دهند كه با اين شــرايط دلم روشــن اســت تراكتور ميتواند اين فصل هم نتيجه بگيــرد چون تيم دچار تغيير اساســي نشده و بازيكنان كامال با هم هماهنگ هستند. پس انشــاءا... امسال يكي از سهميههاي ليگ قهرمانان آسيا خواهيم بود.

بحث مالكيت باشگاه چقدر روي تيم و بازيكنان تاثير داشت؟

روي بازيكنــان فكــر نميكنم تاثيري داشته باشــد چون هنوز تمرينات شروع نشده اما اميدوارم تا قبل از تمرينات اين مساله كامال حل شــود تا با خيال راحت سر تمرين برويم. اين مساله خيلي براي خودم هم عجيب بود كه يكي بگويد من مالك باشــگاه هستم. نميدانم حق با چه كســي اســت اما اميدوارم هر كسي ميآيد به فوتبال آذربايجان كمك كند.

محمــد ايرانپوريــان مدافــع تراكتورســازي تبريز هنوز نتوانســته قــرارداد خود را با اين تيم تمديد كند. ايرانپوريان ظاهرا از باشــگاه خواســت وضعيت مطالباتش را روشن كند اما تا االن چنين اتفاقي نيفتاد تا او همچنان بالتكليف بماند. مدافع تراكتورســازي تبريز كه دوست دارد در اين تيم بماند، درباره حضور چند سالهاش در اين تيم ميگويد: «حضور من در تراكتورسازي با خاطرات خوبي همراه بوده. روزهايي را در كنار اين تيم ســپري كردهام كه هم خوشي داشــته و هم سختي. حاال فكــر ميكنــم تراكتورســازي در اوج بدشانســي و روزهاي سخت خود قرار دارد و درست نيست در اين شرايط تيم را رها كنم و بروم.

تراكتور هواداراني دارد كه خيلي از تيمها آرزوي حضور آنها را دارند. من به خاطر اين هواداران هميشه اولويت اول و آخر خود را تراكتور قرار دادهام. افتخار ميكنم براي اين تيم بازي كنم.» محمد ايرانپوريــان در رابطه بــا صحبتهاي سرپرســت تيم مبني بر اينكه نيازي به مذاكره درباره مســائل مادي با او وجود ندارد، ادامه ميدهد: «درست است من با تراكتورســازي قــرارداد دارم و مانند هميشــه به قرارداد و قولــي كه دادهام پايبند خواهم بود. البته چند پيشــنهاد خوب داشتم اما تاكيد ميكنم به عشق هواداران تراكتورســازي بــا هيچ تيمي وارد مذاكره نشدهام.»

ايرانپوريان در مورد مطالباتي كه از امســال و سالهاي گذشته از باشگاه تراكتورسازي دارد، ميگويد: «با اينكه هنوز مطالبات مالي زيادي از باشــگاه دارم امــا هيچوقت به عشــق هواداران حرفي نزدهام و به صورت جدي پيگير مطالباتم نبودهام. حاال هم همين كار را ميكنم و ادامه ميدهم. ميدانم آجورلو زحمت ميكشــد و انشاءا... مشكالت به زودي حل ميشــود و بدهيها هم پرداخت خواهد شد.»

مدافع تراكتوريها درباره شرايط تيم با توجه به كمبودهايي كه در فصل هفدهم خواهد داشت، توضيح ميدهد: «در فصل جديد كار ســختي خواهيم داشــت و كمبود بازيكــن ميتواند در سرنوشــت تيــم تاثيرگذار باشــد اما مطمئن باشــيد به خاطر دل هواداران با تمام وجود به داخل زمين ميرويم و بازي ميكنيم تا آنها خوشحال باشند. طــي يكي، دو روز آينده با باشــگاه به توافق نهايي ميرســم و كارم را رسما بهعنــوان بازيكن تراكتورســازي آغاز ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.