روزگار تيره قهرمان ليگ پانزدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

وضعيت اين روزهای اســتقالل خوزستان نشــانگر تمامی بینظمیها و نابسامانیهايی است كه همواره در فوتبال ما مرسوم بوده و چيزی اضافه بر آن را نيز نشان میدهد زيرا اين بار نه فقط حاميان مالی باشگاه به شدت كمكاری كرده و كنار كشيدهاند بلكه حتی مالكان باشگاه كه «شركت گروه ملی» است پشــت كار را رها كرده و از مدتی پيش دســت از تامين نيازهای اين باشگاه كشيدهاند. سهشنبه گذشته خبر رسيد اداره تربيت بدنی خوزستان قيموميت باشــگاه را از شــركت گروه ملی تحويل گرفته و خودش زمامدار شده است و حتی از زبان مدير كل اين اداره عنوان شــد كه اعضا و بازيكنان اين تيم نبايد نگران باشند زيرا باشگاه به تعهداتش پايبند است و مايل است حتی بازيكنانی را كه قراردادهايشان به پايان رسيده است، نزد خود نگه دارد.

در انتظار فرصت

با اين حال اكثر بازيكنان استقالل خوزستان كه چشمشان از وقايع فصل پيش ترســيده، در انتظار اولين فرصت مســاعد هستند تا به تيمی مطمئنتر كــوچ كنند و به حرفها و وعدههای تازهای اميد نبندند كه مشــابه قبلی آن در فصل پيش به كرات بيان اما ناديده گرفته شــد. حسن بيت سعيد و مهدی زبيدی هم مورد توجه تيم پــارس جنوبی جم قرار دارند كه تازه ليگ برتری شــده است و هم فوالد خوزستان كه ســرمربی جديدش سيروس پورموسوی اســت كه فصل پيش ماهها و هفتههای پرتنشــی را در جمــع آبیهای اهواز ســپری كرد و فقط با اصرارها و درخواستهای او بود كه بازيكنان اين تيم تا پايان فصل پای باشگاهشــان ماندنــد و از ترک تيم خودداری كردند، هر چند اوضاع در اواخر فصل به قدری سست و ناپايدار شده بود كه تمرينات تيم چند بار به تعطيلی كشــيده شد و اعتصاب بازيكنان معترض به ديركرد در دريافت مبالغ دستمزدشان وجه تبليغاتی منفی چشمگيری يافت و كم مانده بود ديدار

های خوزســتان در ليگ قهرمانان آســيای امسال را كه مقابل الهالل عربستان بود، منتفی و لغو كند.

نرمشهای بيش از حد

شايد اوضاع تيره آبیهای خوزستان نتيجه و محصول كمتوجهی چشمگير مالكان اين باشــگاه و كافی نبودن كمكهای اهدايی تربيت بدنی و استانداری خوزستان باشد كه بديهی است اينگونه كمكها فقط يك مشكلگشای موقتی و در قيــاس با هزينههای نجومی تيمداری اندک بوده باشــد. آنچه مشــكلی اساسیتر است، قانونمند نبودن ليگ ما به اندازه كافی و برخورد نكردن با خيل افراد و تيمهايی است كه بدهكاریهای كالنی داشته و حسابهای قبلی خود را تسويه نكرده و با وجود اين اجازه ادامه فعاليت يافتهاند و به تبع آن هر روز بر حجم بدهكاریهايشان افزوده شده است.سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال همــواره در قبال اين تيمها نرمش نشــان داده و از اجرای واقعی قوانينی كه بازدارنده اينگونه نابســامانیها است احتراز ورزيدهاند و هر چند استداللشان بر اين پايه استوار بوده است كه اگر واقعا سختگيری و قانونمداری پيشه كنند كمتــر تيمی در ليــگ اجازه ادامه حيات و فعاليت خواهــد يافت و ليگ برتر تعطيل خواهد شد.اما محصول مستقيم آن تيمهايی چون استقالل خوزستان و البته نفت تهران و باشــگاههای متعدد ديگری در ليگ برتر و ليگهای زير دســت آن است كه به زمين و زمان بدهكارند و به سبب نداشتن پشتوانههای مالی الزم در آينده هم از عهده حل مشكالت اقتصادی خود برنخواهند آمد.

از ستودنی تا...

استقالل خوزستان كه امثال وحيد شيخويسی و محمد طيبی هم در صدد جدايی از آن هســتند و رحيم زهيوی پيش از تمامی آنها (در نيم فصل ليگ شــانزدهم) به ليگ قطر كوچ كرده بود، تيمی است كه به شگفتیساز بزرگ و قهرمان ستودنی ليگ پانزدهم تبديل شده بود و همزمان با ليگ شانزدهم هم قصه استواریاش در جام باشــگاههای آسيا يك داستان شنيدنی و غرور انگيز جلوه میكرد اما در فاصله كمی تا شــروع ليگ هفدهم نگونبختی از سر و رويش میبارد و هر احتمالی فــرا روی آن خودنمايی میكند كه حتی واگذاری امتيازش به اســتانی غير از خوزستان و يا ارجاعش به ليگی پايينتر يك احتمال كامال منتفی شــده نيست و حتی اگــر اين تيم به همت اداره كل ورزش اســتان خوزستان در همين اســتان ماندگار و در ليگ برتر تثبيت شــود، باز اطمينــان و اعتباری به ادامه حيات فاقد دردسر برايش وجود نخواهد داشت مگر اينكه فكری اساسی از سوی متوليان فوتبال برای مقوله «بدهی و بدهكاری» در فوتبال ما صورت گيرد و موضوعی كه بسيار جدی است، واقعا جدی و حياتی انگاشته شود و در مقاطعی خاص از ادامه فعاليت آنان ممانعت به عمل آيد.

براي حل مشكل من امروز (چهارشنبه) با وكيل باشــگاه، مديربرنامههايم، مديرعامل و معاون باشــگاه صحبت كردم و منتظرم ببينيم شرايط به چه صورت ميشود. انشاءا... تا ‪3 2،‬ روز آينده وضعيت من هم مشخص ميشود.

اگر مشكل حل نشــد چه تصميمي ميگيري؟

اگــر برخالف ميــل باطنــيام نتوانم در تراكتورســازي بمانم بــراي اين تيم آرزوي موفقيت ميكنــم و به يكي از پيشــنهادهايم جواب ميدهم.

پيشنهادي هم داري؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.