پورموسوي: زيرآبي نميروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموســوي ســرمربي فــوالد خوزســتان از سهشــنبه و با آزمايــش گرفتن از بازيكنــان تيمهــاي پايه، كار خــود را با تيم جديدش شروع كرد. پورموسوي در مورد شروع كارش با فوالد ميگويد: «از سهشنبه برنامههاي خود را آغاز كرديم و در اولين جلسه كاري بحث آزمايشگيري و ديــدن كيفيت بازيكنان پايه را داشــتيم. بازيكنان بايد كمكم شــرايط رشد و پيشــرفت را پشت ســر بگذارند و خود را آماده حضور در ميادين بزرگ كنند.»

سرمربي فوالد خوزستان در مورد اينكه آيا در تيمهاي پايه بازيكني حضور دارد كه بتواند از لحاظ فني به تيم بزرگســاالن كمك كند، ادامه ميدهد: «صددرصد همينطور اســت، خودم از بخش پايه كار را آغاز كردم و كامال به شــرايط باشگاه فوالد آشنا هستم. با مدير آكادمي فوالد هم جلســه گذاشــتيم تا همكاري خوبي داشته باشيم. هدف ما اين اســت از آكادمي و جوانان نهايت استفاده را ببريم.

به دنبــال اين هســتيم كــه تيمي قوي بســازيم تا هوادارانمان احســاس خوشــحالي كنند. بايــد فوتبــال جذابي ارائــه دهيم و به جايگاه در خور شــأن فوالد خوزستان برسيم.» سيروس پورموســوي در رابطه با اينكه بسياري از بازيكنان فوالد قراردادشــان تمام شــده و آيا اين مســأله كار آنها را سخت نميكند، توضيح ميدهــد: «فهرســتمان را آمــاده كرديم. اين فهرســت چند بخش دارد. ما 6 نفر اول فهرست را دعوت كرديم و مذاكرات را پيش برديم سپس گروه دوم و سوم را دعوت ميكنيم تا به ترتيب مذاكراتمان را پيش ببريم.»

سيروس پورموسوي در مورد اينكه ويسي ســال قبل اعالم كرده بود از استقالل خوزستان بازيكــن نميگيــرد و آيا او هم هميــن كار را ميكنــد، ميگويد: «با صداقــت حرفم را زدم و گفتم هر بازيكني آزاد اســت و قــرارداد ندارد مدنظــر ما قــرار ميگيرد اين مســأله از لحاظ حرفهاي مشكلي ندارد نميخواهم زيرآبي بروم و موضوع ديگري را بيان كنم. همانطور كه بهمن روشــنايي هم اعالم كرد هــر بازيكني كه آزاد اســت براي آيندهاش حق انتخاب دارد و ما هم با بازيكنان آزاد باكيفيت مذاكره ميكنيم. اتفاقاً اين بازيكنان سرمايه استان هستند و بهتر است در استان باقي بمانند.»

پورموســوي در مــورد نامشــخص بودن وضعيت اســتقالل خوزســتان و اينكــه گفته ميشــود قرار است به اداره كل ورزش و جوانان واگذار شود، توضيح ميدهد: «اميدوارم اتفاقات خوبي براي اســتقالل خوزستان بيفتد. بعد از 6 ســال همكاري با اين باشگاه يكي از سختترين تصميمــات را گرفتم اميدوارم اتفاق خوبي براي اين باشگاه رخ دهد. به مزايده گذاشتن موضوع خوبي نيست. اين تيم از ليگهاي پايه كارش را شــروع كرد و به قهرماني ليگ برتر رسيد. حيف است استقالل خوزســتان اين شرايط را داشته باشــد. اميــدوارم بودجه خوبــي در اختيار اين باشگاه قرار بگيرد و كارش را پيش ببرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.