خريد جديد سايپا 2سال ديگر با نفت قرارداد دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آرش رضاوند، هافبك نفت تهران اخيرا به ســايپا پيوست و قراردادي را با اين باشــگاه به امضا رســاند اين در حالي است كه گفته ميشود هنوز دو ســال از قرارداد او با نفتيها باقي مانده است. باتوجه به اين شرايط نفتيها به دنبال بازگرداندن هافبك خود هســتند و از آنجايي كه قرارداد داخلي تا زمان داشتن قرارداد با باشــگاه ديگري اعتبار الزم را ندارد، رضاوند محكوم به بازگشــت به نفت است. با اين شرايط سايپا بايد از خريد رضاوند صرفنظر كند يا براي جذب او با باشگاه نفت وارد مذاكره شود. اين در حالي است كه خود او قراردادش با نفت را تكذيب كرده و در اين رابطه ميگويد: «قراردادي با باشــگاه نفت ندارم و در پايان همين فصل بازيكن آزاد شدم. سال گذشته باشگاه نفت ميخواســت قراردادم را تمديد كند كه من قبول نكردم. وقتي با سايپا قرارداد بســتم حرف و حديثي ايجاد نشد اما وقتي باشگاه سايپا دو بازيكــن جديد گرفت، اين موضوع را عنوان كردند كه من دو ســال با نفت قرارداد دارم. انتقال من به سايپا قانوني بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.