تمديد قرارداد كالنتري و خالدي با سايپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسووالن باشگاه سايپا قرارداد هافبك و مدافع فصل گذشته تيم فوتبال اين باشــگاه را تمديد كردند. ســايپاييها كه از روز سهشنبه، تمرينات خود را زيــر نظر علي دايي آغاز كردند، اين روزها به دنبال جذب بازيكن جديد و همچنين تمديد قرارداد بازيكنان مدنظر سرمربي اين تيم هستند. در همين راســتا پس از حامد شيري، مسووالن ســايپا قرارداد ايوب كالنتري و اميد خالــدي را نيز تمديــد كردند. رضا درويش ضمن تأييــد اين خبر از تمديد قرارداد چند بازيكن ديگر اين تيم نيز در روزهاي آينده خبر داد.

قرارداد فصل گذشــته اميد خالدي با ســايپا 900 ميليون تومان بود تا او يكي از گرانترين مدافعان ليگ شــانزدهم فوتبال ايران باشد. با اين حال اين بازيكن با نظر علي دايي سرمربي جديد سايپا حدود 600 ميليون تومان به اين باشــگاه تخفيف داده است تا بتواند قرارداد خود را تمديد كند. گفته ميشــود علي دايي قصد دارد رقم قرارداد چند بازيكن خود را كاهش بدهد تا اين تيم با هزينه كمتر نســبت به فصل گذشته خود را آماده ليگ هفدهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.