زبيدي: نميخواهم در استقالل خوزستان بمانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي زبيدي اگرچه يك فصل ديگر با اســتقالل خوزستان قرارداد دارد اما با پارس جنوبي جم به توافق نهايي رســيده تا به اين تيم برود. زبيدي درباره اين مســاله ميگويد: «اين موضوع حقيقت دارد و من بعد از مذاكراتي كه با پارس جم داشــتم در نهايت با اين تيم در مورد مبلغ قرارداد به توافق رســيدم. البته االن مهم اين اســت كه رضايتنامهام را از استقالل خوزســتان بگيرم ولي متأسفانه هيچكس در اين باشگاه جوابمان را نميدهد. من چند بار با مســووالن باشــگاه تماس گرفتم اما جوابي نگرفتم و با اين شــرايط بايد قراردادم را بهصورت يكطرفه فسخ كنم. بابت فصل گذشته فقط 30 درصد پول گرفتم و بابت دو فصل پيش هم 30 درصد از مبلغ قراردادم را طلب دارم. اين در حالي است كه باشگاه پول عمل جراحي مرا هم نداد. من در اين دو سال بهشدت با مشكالت مالي دست و پنجه نرم كردم و ديگر ضرر كردن كافي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.