سازمان ليگ: ديگر قراردادهاي زير ۰۵ درصد فسخ نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

همانطور كه تصور ميشد بازيكناني كه با استقالل خوزستان هم قرارداد دارند به دنبال جدايي هستند تا به تيمهاي ديگر بروند. يكي از اين بازيكنان هم مهدي زبيدي اســت كه خبر رسيد با پارس جنوبي جم هم به توافق نهايي رسيده اما او ظاهرا نميتواند از استقالل خوزستان جدا شود. عليرضا جرفي مسوول نقل و انتقاالت هيات فوتبال اســتان خوزستان در مورد اين مســاله ميگويد: «طبق قراردادي كه در هيأت فوتبال ثبت شده مهدي زبيدي يك فصل ديگر با استقالل خوزستان قرارداد دارد.» جرفي درباره اينكه زبيدي با توجه به دريافت كمتر از 50 درصد قراردادش قصد داشته به صورت يكطرفه قراردادش را فسخ كند، ادامه ميدهد: «اين مساله ســال قبل از سوي فدراســيون فوتبال به تعليق درآمد و ديگر قراردادهاي زير 50 درصد فسخ نميشود. براي فسخ بايد بازيكن و باشگاه به توافق برسند كه تا اين لحظه چيزي ما اعالم نشده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.