تمديد قرارداد ۴ بازيكن پارس جنوبي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه پارس جنوبي با ۴ بازيكن فصل گذشــتهاش به توافق رسيد و قــرارداد آنها را براي يك فصل ديگر تمديد كرد. مســووالن باشــگاه پارس جنوبــي پس از مذاكره با حســين پوراميني و علي دشــتي، بازيكنان فصل گذشتهشان براي يك فصل ديگر با اين دو بازيكن به توافق رسيدند و قرارداد آنها تمديد شد.

همچنيــن محمد فرخنده و حميدرضا نادري دو بازيكن زير 23 ســال ايــن تيم هم براي يك فصل ديگر در اين تيم ماندني شــدند. مهدي تارتار، ســرمربي پارس جنوبي تا پنجشــنبه اين هفته به آزمايشگيري از بازيكنان جوان بوشــهري خواهــد پرداخت تا چند بازيكن زير 23 و ۱2 ســال براي تيمش انتخاب كند. تمرين رســمي پارس جنوبي از روز شنبه 20 خرداد در تهران آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.