عباسيان: ميخواهم در سال منتهي به جام جهاني بيشتر بازي كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

معين عباســيان هافبك پديده مشــهد كه قرار اســت يك فصل ديگر در اين بازي كنــد، درباره تمديد قراردادش ميگويد: «به تيم پديده عالقهمندم و برايم جدايي از اين تيم ســخت اســت. پيشنهادهاي خوبي از فوالد، پيكان و ســايپا داشــتم اما ترجيح دادم در سالي كه منتهي به جام جهاني است در تيمي بازي كنم كه هم از نظر رواني شرايط خوبي داشته و هم بتوانم بيشتر بازي كنم.»

عباســيان در رابطه با اينكه آيا با رفتن به تيمهاي بزرگتر نميتوانســت توسط كیروش بيشتر ديده شود، ادامه ميدهد: «اين مساله كامال درست است اما به هرحال دوست داشتم بيشتر بازي كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.