تارتار و لوكا رقيب برانكو در جذب پراهيچ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مديران باشگاه پرسپوليس همچنان بر خالف ميل برانكو ايوانكوويچ در تالش هستند ايگور پراهيچ مدافع كروات فصل گذشــته نفت تهران را از فهرســت خريد خارج كنند. در اين ميان شنيده ميشــود پراهيچ دو پيشنهاد خوب ليگ برتري دريافت كرده و شايد باز هم در ايران بازي كند. از يك سو پارس جنوبي جم و مهدي تارتار به او پيشنهاد دادهاند و از طرف ديگر گســترش فوالد خواهان جذب اين بازيكن است. گويا لوكا بوناچيچ ســرمربي جديد گسترش فوالد شناخت قبلي از پراهيچ دارد اما اين بازيكن به شدت عالقهمند است به پرسپوليس بپيوندد. بايد ديد در نهايت پراهيچ راهي پارس جنوبي يا گسترش فوالد ميشود يا مدافع چهارم مد نظر برانكو در قلب خط دفاع پرسپوليس خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.