علي حمودي با پيكان تمديد كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع راست سابق سپاهان و استقالل قرارداد خود را به مدت يك فصل ديگر با پيكان تمديد كرد.

علي حمودي، مدافع فصل گذشته پيكان، بعد از مذاكره با مسووالن اين تيم قرارداد خود را به مدت يك فصل ديگر تمديد كرد، در جمع شــاگردان مجيد جاللي حاضر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.