گردان در پديده ماندني شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازه بان باســابقه فوتبال ايران قرارداد خود را بــا تيم پديده تمديد كرد. شــهاب گردان گلر باســابقه فوتبال ايران قــراردادش را با تيم پديده خراســان براي يــك فصل ديگــر تمديد كرد. گردان كه فصل گذشــته نيز در تركيب پديده حضور داشــت، در چند هفته گذشته از سوي تيمهاي مختلف ليگ برتري پيشــنهاد داشت اما عصر ديروز با حضور در دفتر باشــگاه پديده قرارداد خود با اين تيم را تمديد كرد تا در ليگ برتر هفدهم نيز در پديده باقي بماند. دروازهبان سابق تيم ملي كشورمان، در تيمهاي ابومسلم، سپاهان، پرســپوليس و ذوبآهن اصفهان نيز ســابقه حضور دارد و عملكرد بسيار خوبي را از خود به نمايش گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.