انتقام به شيوه مسي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در اين روزهايي كه طرفداران رئال از بخت اندك مسي براي دريافت توپ طال گفتهاند، روزنامه آ. اس اسپانيا خودش را با خبر مراسم ازدواج مسی سرگرم كرده است. تا پيش از اين رســانهها ميخواستند بدانند ليونل مسي رقيب رئالياش يعني رونالدو را به مراسم ازدواج خود دعوت ميكند يا نه. حاال اما دعوت نشــدن مربيان سابق و مديران باشگاه بارســلونا به مراسم ازدواج ستاره آرژانتيني اســت كه خبرساز شده و همه دربارهاش صحبت ميكنند. آن هم در حالي كه مســي تمام همبازيانش در اسپانيا را از مدتها پيش به اين مراســم دعوت كرده اســت. آ. اس نوشته: «همانطور كه پيش از اين اعالم شــده بود ليونل مســي و نامزدش آنتونيا ركوتسو روز نهم تير در زادگاه مسي- شــهر روســاريو آرژانتين- ازدواج خواهند كرد. در فاصله ســه هفته به برگزاري مراسم، مسي 700 نفر را دعوت كرده كه فهرست ميهمانان او تمام همتيميهايش در بارسلونا را شامل ميشود. نكته جالب اما اين اســت كه نام هيچ يك از اعضاي كادر فني سابق تيم از جمله لوئيس انريكه، ســرمربي پيشــين بارسا و دستياران او، اونسوئه، مورنو، پل و والدس در آن قرار نگرفته است. مسي همچنين هيچكدام از اعضاي كادر مديريت باشگاه را هم به مراسم ازدواجــش دعوت نكرده و اين در حالي اســت كه او حتي از جامهداران، فيزيوتراپها، پزشــكان و مسووالن تداركات باشــگاه بارسلونا هم براي شــركت در اين مراســم دعوت به عمل آورده است. مســي و انريكه در ســال 2015 با يكديگر اختالفاتي پيدا كردند كه به نظر ميرسد مهاجم آرژانتيني كاتاالنها هنوز هم آن را از ياد نبرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.