چهارشنبه خون

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - هومن جعفري ‪Houman Jafari‬

بعد از حادثه تروريســتی تهران كه دل همه ما را خون كرد، از ظهر تا االن گيج و ســردرگم هستم كه براي ســتون امروزم چه بنويســم. نه دســتم ميرود به طنز و نه دســتم ميرود به تحليل. مات و منگ شــدهام اصال. بچهها مــدام زنگ ميزنند كه مطلــب بگيرند و من مدام بهانه ميآورم. مدام ميكوشم كه چيزي بنويسم و نميآيد. نميشود. چطور در چنين شرايطي طنز بنويسم؟ حتي متن بنويســم؟ اين از آن حالهاست كه هر از چند وقت يكبار نصيب آدم ميشود. ســخت است نوشــتن وقتي دلت با نوشته ات نيســت و من دلم با نوشــتهام نيست امروز اما چه چاره؟ در خبرها داشــتيم كه در سايپا مراسم معارفهاي برگزار شده و حسين آقاي فركي حضور داشتند و پست را تحويل علي آقاي دايي گل دادند. يادمان آمد يكبار ديگر هم يحيي گل محمدي در مراسم توديع و معارفه شــركت كرد و پستش را تحويل علي دايي داد. اميدواريم يك بار هم شــاهد اين باشيم كه علي دايي در مراســم توديع و معارفه شــركت كند و بدون دعوا و ناراحتي و درگيري پستش را تحويل نفر بعدي بدهد. نمي شــود كه هميشه شعبون ؟ يك دفعه هم رمضون!

اينو راش ندين نود

امان از ايــن مجریهای تلويزيــون مراكش! يك مجري معروفی هســت كه براي شوخي كردن با آدمهاي معروف آنها را ميترســاند! مثال براي آنها صحنه آتش ســوزي در هتل يــا وانمود كردن به ســقوط هواپيما راه مياندازد كــه از واكنشهاي آنهــا فيلمبرداري كند! مجری دو ســه روز پيش بازيكن مراكشي تيم استوك سيتي را به مراسمش دعــوت كرد اما بــراي آنها در راه دامي گذاشــت كه ماشين شــان در باتالق شــن فرو برود و بعد خودش با پوشــيدن لباس يــك اژدهاي كومودور به او و همســرش كه از ســقف ماشين فرار كرده بودند حمله كرد! بعــد هم هويت خودش را فاش كرد و البته كتك مفصلي از بازيكن مربوطه خورد! حاال اين را نوشــتم كه اظهار اميدواري كنم پاي اين ديوانــه و ديوانه بازيهايش بــه تلويزيون ما و برنامههاي ورزشــي ما باز نشود! اصال نميشود پيش بيني كرد كه با يكي از اين شــوخيها دقيقا چه اتفاقي بيفتد!

امضاي كبري

ســرانجام آقاي نعمتي، بر ترديدهــاي خود غلبه كرد و به پرســپوليس پيوست! نامبرده هماني بود كه براي پوشــيدن پيراهن تيم پرسپوليس ترديد داشت! پيشــنهاد ميكنيم بعد از افطار يك جشن ترديد هم براي عزيز دل بگيرند! يك متني هم بنويسند تحت عنوان تصميم ســيامك كــه جاي تصميم كبري را در كتابهاي درسي پر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.