حق پخش نهايی شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جام كنفدراســيونهاي 2017 از 9 روز ديگر در شهرهاي مسكو، ســنپترزبورگ، كازان و ســوچي آغاز ميشود؛ با حضور هشــت تيمملي برتر دنياي فوتبال كه قرار اســت در دو گــروه بــا هم رقابــت كنند. مهمتريــن و در واقع چالشبرانگيزتريــن موضــوع درباره اين مســابقات، حق پخش آن است كه معاوننخست وزير روسيه مذاكره فيفا با شــبكههاي تلويزيوني اين كشــور براي امضاي قرارداد همكاري را موفقيتآميز اعالم كرده. ويتالي موتكو در اين رابطــه به خبرنگاران گفته: «موضــوع قرارداد حق پخش ديدارهاي جام كنفدراسيونهاي 2017 روسيه پايان يافته اســت و طي امروز و فردا نهايي ميشود. من با اينفانتينو، رييــس فيفا هم در اين رابطه صحبت كردم و فقط بخش اداري قرارداد مانده است.

شيلي، اولين مسافر روسيه شــيلي بهعنوان نخستين مسافر جام كنفدراسيونها خود را به روسيه رسانده اســت. كاروان تيمملي فوتبال شيلي زودتر از ساير تيمها به مســكو رفت. شيلي در گروه دوم جام كنفدراســيونها با تيمهاي كامرون، آلمان و استراليا بازي خواهد كرد و اين در حالي اســت كه اين تيم جمعه هفته جاري- فردا- در ورزشــگاه اســپارتاك شهر مسكو ديدار دوســتانهاي را برابر تيمملي روسيه برگزار ميكند و در واقع به همين دليل چند روز زودتر از ســاير تيمهاي شــركتكننده در جام كنفدراســيونها عازم روسيه شده است.

حمله به آلمانيها رييــس كميته برگزاري جــام كنفدراســيونها از اينكه قهرمان جهان تيــم اصلي خود را بــه پيكارها نميآورد، ابراز تاســف كرد. آلكسي ســوروكين در مصاحبهاي كه با هفتهنامه آلماني اشــپورتبيلد انجام داده است، گفته: «بديهي اســت كه قلب هر هــوادار فوتبال به درد ميآيد وقتي تيم آلمــان، قهرمان جهان بدون ســتارگان اصلي خود وارد چنين مســابقاتي ميشــود چــون حضور تمام و كمــال تيم بزرگــي مثل آلمان كه قهرمــان جهان هم هست، ميتوانســت انگيزه كافي تماشاگران براي حضور در ورزشگاهها باشد. البته ما چارهاي نداريم جز اينكه اين تصميم آلمانيها را بپذيريم.» اين مقام روســي كنايهاي را هم نثار يوآخيم لوو ســرمربي تيمملي آلمان كرد وقتي ميگفت: «شــايد يوآخيم لوو خرافاتي است كه نخواسته قهرمان جام كنفدراسيونها شود چون تا حاال اينگونه بوده كه هر تيمي كه قهرمان جام كنفدراســيونها شده، سال بعد نتوانســته قهرمان جام جهاني شود.» اين اظهارات در حالي عنوان شد كه مربي 57 ساله تيمملي آلمان، چندي پيش اعالم كرد ميخواهد به منظور كاستن فشار بازيها از روي مليپوشان، بازيكنان اصلي را به اين مسابقات نبرد و به جاي آنها تيمي با بازيكنان جوان و جوياي نام را راهي جام كنفدراسيونهاي 2017 روسيه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.