اسدي: با اقدام به موقع نگرانيهاي فيفا را برطرف كرديم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عليرضا اســدي دبيركل فدراســيون فوتبال در مورد نامه هشــداردهنده فيفــا در مورد اتفاقات روز گذشته تهران به فدراسيون فوتبال كشورمان گفت: «در اين نامه فيفا از فدراســيون خواســته بود نســبت به وظايف خود در حفظ امنيت عمل كند و ما پاسخشان را با جمعآوري مدارك داديم هرچند كه اين نامه يك چيز معمولي بود.» وي ادامه داد: «در هر صورت امروز(چهارشــنبه) يــك اتفــاق غيرمترقبه در كشــورمان رخ داد و عربستان سعودي و بسياري از كشورهاي حاشيه خليج فارس عالقهمندند تا اين مســائل را دنبال كنند اما امنيت كشور ما باال است و با اين مسائل كوچك امنيت ايران به هم نميريزد.» اســدي در مورد جزييات بيشــتر اين نامه گفت: «در هــر صورت قرار اســت دو بــازي مقدماتي جــام جهاني هفته آينده در تهران برگزار شــود و در نامه ارســالي از ما خواستند تا مراقبتهاي بيشــتري به عمــل بياوريم و حتــي اعالم كرده بودند كه آيا اينطور مسائل برگزاري فوتبال را در ايران تحتالشــعاع قرار نميدهد كه ما در پاسخ اعــالم كرديم خير، در همين زمينه مســتنداتي را جمــعآوري و ارائه كرديــم و اعالم كرديم كه مشكلي به وجود نخواهد آمد.» وي درباره اينكه برخی اعالم كردند شــايد بازي ايران و ازبكســتان بدون تماشــاچي شود، گفت: «اصــال چنين چيزي نيســت و فيفــا هم دنبال چنين موضوعي نبود. آنها فقط هشــدار دادند كه اين اتفاق فوتبال را تحتالشعاع قرار ندهد. كشور ما امن است و فقط از ما چندين تأييديه خواستند كــه با طي كــردن مراحل اداري آنهــا را تهيه و ارســال كرديم. هرچند فيفا جواب را ميدانست ولي ما فقط مدارك را ارسال كرديم.» دبيركل فدراســيون فوتبال در مــورد اينكه آيا ديدار عراق و ژاپن هم در ايران برگزار ميشــود، گفت: «همينطور اســت و هيــچ اتفاقي نميافتد چون عراق و ژاپن هم مثل كشور ما هستند و ما موظفيم امنيت آنها را تأمين كنيم.» وي در مــورد اينكه چرا تمريــن تيم ملي ديروز پشــت درهاي بســته برگزار شــد، يادآور شد: «مشــكل خاصي نبود ولي بهتــر بود تيم ملي به راحتي تمرين كند.» اســدي در پايان گفت: «باز هم تأكيد ميكنم با توجه به اتفاقي كه امروز(ديروز) افتاد فدراسيون ايران نامهاي را تهيه و با مدارك و مستندات الزم براي فيفا ارسال كرد تا نگرانيهاي فيفا را نسبت به ايــن امر برطرف كند كه در واقع فدراســيون فوتبــال ايران با اقدام به موقع نگرانيهاي فيفا را برطرف كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.