«آقاي گل»ها در يك قاب

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«علــي دايي و فرشــاد پيــوس در اوليــن عكس دو نفرهشــان در پرســپوليس؛ سال ».1373 اولين باري كه علي دايي و فرشاد پيوس كنار هم قرار گرفتنــد، برمي گردد به هفته اول چهارمين دوره جام آزادگان و بازي پرسپوليس مقابل آستان قدس ساري. دايي و پيوس در فصلي رويايي در مجموع 35 گل به ثمر رســاندند اما اتفاقات رخ داده و محروميتهاي بعد از شــهرآورد جنجالي دي ماه 37، تشكيل مجدد اين زوج را شــش ماه به تاخير انداخت تا دايي و پيوس دوباره از مــرداد ماه ۴7 كنار هم زوج خط حمله پرســپوليس را تشــكيل دهند. علي دايي و فرشــاد پيوس در كنار هــم ليگ پنجم آزادگان را با اســتانكو فتح كردند و در تيمملي هم زوج خط حمله ايران در بازيهاي آسيايي هيروشيما را تشكيل دادند كه با مصدوميت شديد علــي دايي از ناحيه طحال در بازي مقابل بحرين، اين مســابقات به تلخي براي او به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.