كشتي غرق شده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در روزي كه كارلوس كيروش از غرق شــدن كشتي تيمملي گفته بود، عليرضــا منصوريان به تمرين تيم ملی رفت تا از بين مليپوشــان براي تيمش بازيكن انتخاب كند. پيشــنهاد يك ميليون دالري پرسپوليس به اشــكان دژاگه و پاسخ منفي پورعليگنجي به پيشنهادهاي پرسپوليس و استقالل ديگر خبرهاي مهم روز بود و يك نويسندهي ايرلندي هم سردار آزمون را بهترين مهاجم آسيا لقب داد. برانكو هم با رد شايعه ناراحتياش از جذب ساسان انصاري گفته بود كه اين بازيكن را خودش انتخاب كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.