داللها پای ميز محاكمه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

باز شــدن پروندههاي حقوقي جديد در دادگاههاي بينالمللي، چشــمگيرترين و شــايد هم تنهــا حاصل حضور بازيكنان خارجی بیكيفيت و بی نام و نشــان در فوتبال ايران بوده اســت. ماجرايی كه حاال بيشــتر باشــگاههای ايراني را با بحــران عجيبی روبهرو كــرد و اين موضوع وقتی فيفا به طور رســمی حكم به محروميت دو باشــگاه تراكتورسازی و استقالل از نقل و انتقاالت داد، به فوتبال ايران ثابت شد. همين باعث شــد كميته اخالق فدراسيون فوتبال رسيدگی به پرونده حضور بازيكنان بیكيفيت خارجی در باشــگاههای مختلف را در دستور كار خود قرار دهد. در همين رابطه در هفتههای گذشــته كارگزاران رســمی و غيررسمی بســياري برای ارائه توضيح درباره فعاليتهای خود به كميته اخالق احضار شــدند و برای آنها پرونده تشكيل شد. كميته اخالق بر اساس تحقيقات انجام شده و گزارشهای دريافتی، در قدم اول به نام برخی افراد رسيده كه چند بازيكن بیكيفيت را در ســالهای اخير وارد فوتبال ايران كردهاند كه هيچكدام آنها بازدهی مناســب و فنی برای تيمهايشــان نداشــتهاند. به طور مثال هفته گذشــته يكی از افــراد فعال در زمينه نقل و انتقــال بازيكن خارجی به فوتبال ايــران به كميته اخالق احضار و مجبور شــد برای دربــاره چرايی حضور چند بازيكن ناكارآمد توســط خودش در باشگاههای مختلف توضيح بدهد. در همين رابطه شــنيديم مسووالن كميته اخالق با تحقيقات گسترده از دالالن بازيكنان خارجی، اطالعات مســتندی از روابط آنها در باشگاههای مختلف و افرادی كه با آنها كار میكنند، به دست آوردهاند. پيش از اين هم كميته اخالق فدراسيون دو واسطه را با معرفی به قوه قضاييه از تمام فعاليتهای فوتبالی محروم كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.