سهگانهای از پپ گوارديوال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«دو سال است دارم روي اين كتاب هزار صفحهاي كار ميكنم. وارد فضاي كتاب نويسي و نويسندگي و مترجمي شدهام. اگر غم نان و معاش نداشــتم، فقط مينوشتم و ترجمه ميكردم. كتاب بعدي كه تصميم به ترجمهاش گرفتهام، مقايســه تاريخ اساطير ايران و يونان است. بعدي جوابهاي من است به فضاي مجازي. بعدي آموزش اجرا و گزارشــگري است. بعدي خاطرات شنيده نشــده من از سي ســال فوتبال و گزارش و ســفر است. بعدي تاريخ المپيك با رويكرد جامعه. كتاب بعدي، فوتبال و خشــونت نام دارد. بعدي بررســي ابعاد فساد سازماني در فوتبال و جامعه ايران اســت. بعدي بازاريابي ورزشي و تبليغات در ورزش. بعدي جامعهشناسي فوتبال در ايران. بعدي مقايسه رفتاري و عملكردي مســي و رونالدو. بعدي روانشناسي ورزشي و غيره و غيره. البته فيلمسازي درباره ورزش، فرهنگ و جامعه، مستندهاي تحقيقي و تفسيري درباره مشكالت ورزشــكاران و مربيان و مردم را كه بســيار كم داريم، يعني اصال درباره اين مســائل فيلمي نداريم اما متاســفانه غم نان اســت و بينوايي ما كارمندان يقه سفيد.» ايــن متن را جواد خياباني نوشــته؛ در توصيف اين روزهايش و توضيح كتابي كه به فارســي ترجمه كرده. اين گزارشگر باسابقه در واقع دنبالهرو عادل فردوســيپور شــده كه چند سال پيش كتاب «فوتبال عليه دشمن» را ترجمه كرده بود. اين بار خياباني به وادي ترجمه ورود كــرده و تنها چند روز ديگر باقي مانده تا مراسم رونمايي از كتابي كه مارتي پرارنانو روزنامهنگار سرشناس اسپانيايی نوشته و خيابانی آن را به فارسي برگردانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.