نگاه ريزبينانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس كه در يكي از بيمارستانهاي شهر تهران گرفته شــده، تنها يكي از داليل پيشــرفت ژاپنيها در فوتبال را به تصوير ميكشــد. در واقع نماينــده ژاپن به اين دليل از اين بيمارستان بازديد كرده كه قرار است تيم ملي فوتبال كشــورش هفته آينــده در تهران به ميدان بــرود. از آنجا كه عراق ورزشــگاه اكباتان را بــراي ميزباني از بازيهاي خانگياش در مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 روســيه برگزيــده و بازي هفته آينــدهاش برابر ژاپن هم در همين ورزشگاه برگزار ميشود، اين پزشك ژاپني از طرف سفارت كشــورش در تهران انتخاب شده تا شــرايط نزديكترين بيمارستان به ورزشگاه را ارزيابي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.