مسابقه جمعآوری زباله

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پويش «ورزشــگاه پاك» را يادتان هســت؟ هماني كــه از ژاپنيها الگوبرداري شــده و براي شروع، ورزشــگاه آزادي را بعد از يكي دو بازي مهم و پرتماشاگر تميز كرده بود. حاال ژاپن دوباره قدمي مشابه برداشــته كه اين بار مســابقه جمعآوری زباله را كميته سازماندهي المپيك 2020 توكيو با هدف افزايش آگاهی محيط زيســتی برگزار كرد. اين مراســم در نزديكی ورزشــگاه المپيك و به مناســبت روز جهانی محيط زيســت برگزار شد. در مســابقه جمعآوری زباله كه توسط مســووالن توكيو 2020 برگزار شد، 20 تيم شركت كردند و يكی از ورزشــكاران المپيكی ژاپن گفت: «ژاپن كشوری تميز است. با اين حال ما بايد شــهرهای خود را تميز نگه داريم، زيرا قرار است در زمان برگزاری بازیهــای المپيك 2020 خارجیهای زيادی به كشور ما بيايند. ما اميدواريم آنها زمانی كه به توكيو میآيند با شهر تميزی مواجه شــوند. ورزش ابزاری قوی برای ايجاد تغييرات است. اين تغييرات بيشتر در نسل جوان ايجاد میشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.