صعود با سرطان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك بيمار مبتال به سرطان كه پزشكان به او گفتهاند فقط چند ماه برای زندگی كردن فرصت دارد، قله اورســت را فتح كرد. ايان توتهيل گفته فكر میكند اولين بيمار مبتال به ســرطان باشــد كه از بلندترين قله جهان صعود كرده. او كه 7۴ ســال دارد و مربی شــخصی است، روز دوشنبه به قله رســيد. توتهيل كه اهل شفيلد است، در منطقهي ويلســدن گرين در لندن زندگی میكند و قبال در هيماليا كوهنوردی كرده اســت. دو ســال پيش بود كه پزشكان ســرطان روده او را شناسايی كردند و بعد از كمتر از يك سال به او گفتند بيماریاش برطرف شده اما بعدها معلوم شد سرطان برگشته است. او گفته: «پزشكان گفتهاند فقط چندين ماه وقت برای زندگی كردن دارم و مصمم هستم ثابت كنم همه كاری ممكن اســت.» توتهيل اورســت را فتح كرد كه لســلی بينز- كه پس از نجات يك كوهنورد، صعودش نيمهكاره مانده بود- او را همراهی كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.