جام جهاني و برزيل- آرژانتين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازيهاي مرحلهي نيمه نهايي جام جهاني جوانان را شــبكه ورزش روي آنتن ميبرد؛ ســاعت 12:30 اروگوئه- ونزوئال و ساعت 15:30 هم ايتاليا- انگليس از اين شــبكه پخش ميشــود اما بازي دوستانه مهمتر را كه تيمهاي ملي فوتبال برزيل و آرژانتين ســاعت 1۴:30 فردا برگزار ميكنند، شبكه سه پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.