شرط جباري براي بازگشت: كاپيتاني

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بازگشــت مجتبي جباري به استقالل. اين شــايعه را بارها طــي هفتههاي اخير شــنيدهايم. شــايعهاي كه خبر از بازگشت جباري ميدهــد اما به نظر نميرســد در نهايــت اين اتفــاق رخ بدهــد. منصوريان برخالف همــه اين شــايعهها، نظري روي مجتبــي جباري ندارد و بارها در جلســات كادر فني مدعي شده كه شماره هشت سابق استقالل به پازل تاكتيكي او نميخورد.

ســن باالي جباري كه حــاال وارد 34 سالگي شــده و البته آســيب ديدگيهاي متعدد او كه باعث شــده تا فصل قبل كمتر از 10 بازي بــراي االهلي انجام بدهد، همه و همه باعث شده تا منصوريان براي جذب او مردد شــود و عالقهاي نشان ندهد. حتي حضور جباري در اردوي استقالل در قطر و صحبت با منصوريان هم باعث نشــد تا نظر سرمربي اســتقالل براي جذب اين هافبك بازيساز تغيير كند.

جوانگرايــي در اســتقالل و حضــور بازيكنانــي نظير فرشــيد اســماعيلي در پســت بازيســاز هم دليل ديگري اســت كــه منصوريان به پيشــنهاد جذب جباري پاســخ منفي بدهد اما پشت پرده همه اين اخبار، مانعي اســت كه پيش روي جباري قرار گرفته و او را از اســتقالل دور كرده. نه جوانگرايي، نه ســن و سال باال و نه آسيب ديدگيهاي متعدد. گويا مشــكل جباري و منصوريان، بحث بازوبند كاپيتاني است كه شرط اصلي مجتبي براي بازگشت محسوب ميشود.

جباري كه قبل از حضور در ســپاهان و ســپس االهلي قطــر، بازوبنــد كاپيتاني استقالل را در حضور بازيكناني نظير مهدي رحمتي، جواد نكونام و آندرانيك تيموريان به بازو ميبســت، عالقهمند است تا پس از بازگشــت دوباره بازوبند را ببندد و جلوي همه بازيكنان اســتقالل وارد زمين شــود. اين خواســته جباري با مخالفت منصوريان مواجــه شــده و به همين دليل ســرمربي اســتقالل عالقهاي به جذب جباري نشان نداده است.

منصوريان در صحبت با جباري تاكيد كرده كه نميتواند از مهدي رحمتي بگذرد و بــي شــك او كاپيتان اول اســتقالل در فصل آينده خواهد بود. به همين دليل هم بازگشت جباري به استقالل، طي هفتههاي گذشــته فقط در حد شــايعه باقي مانده و شــكلي جدي به خود نگرفته اســت. اين اختالفها حتي به جايي رسيده كه جباري مصاحبه ميكند و مدعي ميشــود پس از تغيير كادر فني به اســتقالل برمي گردد و پيراهن اين تيم را ميپوشد.

با ادامه حضور منصوريان در استقالل، به نظر نميرسد زمينه حضور جباري در اين تيم فراهم شود. منصوريان از ميان جباري و رحمتي راي را به كاپيتاني دروازهبان 36 ساله تيمش ميدهد و اين مانع بزرگي است كه اجازه نميدهد جباري برگردد و دوباره پيراهن آبي استقالل را بر تن كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.