رضاييان، نزديك به استقالل

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

چند هفته قبل با تيتر احتمال حضور رامين رضاييان در اســتقالل خبــر از مذاكره او با مديران اين باشــگاه را نوشــتيم. حاال گويا اين مذاكرهها جديتر شده و طرفين در اين مورد به توافقهايي نيز رسيدهاند. استقالليها براي راضي كردن هوادارانشــان و البتــه آرام كردن آنها بعد از شكست ســنگين برابر العين قصد دارند، رامين رضاييان را كه در اواسط فصل گذشــته از ليست پرسپوليس كنار گذاشته شــده بود، آبي پوش كنند، اتفاقي كه اگر عملي شود ميتواند به يكي از جنجاليترين نقل و انتقاالت تاريخ فوتبال ايران تبديل بشــود. اما نكته جالب اين اســت كه رضاييان تا اين لحظه هيچ واكنشــي نسبت به پيوستن به اســتقالل انجام نداده است ولي گفته ميشود اگر شرايط براي پيوســتنش به فوتبال خارج از كشــور فراهم نشود، قصد دارد با استقالل قرارداد امضا كند. در اين بين گفته ميشــود هدف اصلي رضاييان حضور در خارج از كشــور اســت و براي اينكه فوتبالش را در اروپا ادامه بدهد، هيچ شــرط مالي ندارد اما اگر پيشــنهادي به دســتش نرسد، احتمال اينكه با استقالل قرارداد امضا كند زياد است. البته طبق قرار قبلي مذاكرات اســتقالل با رامين رضاييان بعد از بازي با ازبكستان رسما آغاز ميشود و بايد ديد طرفين براي عقد اين قرارداد خبرساز به توافق ميرسند يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.