آزمون: براي ركورد برنامهريزي نكردهام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســردار آزمــون يكي از اميدهاي اصلي كــیروش براي برد مقابل ازبكستان است. او در پاسخ به ســوالي كه در رابطه با شــباهت گل او به مونته نگرو و گلهاي زالتان پرسيده میشود، ميگويد: «اين حرفها چيست. آدم يك لحظه تصميم ميگيرد چهكاري كند و همان كار را انجام ميدهد. حــاال نميدانم اين گل شبيه چهكسي ميشود. دفعات قبلي كه گلهاي من شبيه افراد ديگري بود. هر دفعه يك چيزي ميگويند و خود من واقعا از اين مقايســهها خسته شدهام، ديگر نميدانم چه بگويم. من ســعي ميكنم خودم باشم و بهتر است كه اينگونه باشد، چون هر كاري ميكنم، سردار شــبيه يك نفر ميشود.»

آزمــون دربــاره اينكه به ششــمين گلزن برتر تاريخ تيم ملي تبديل شده، ميگويد: «من اصال برنامهريــزي نكردهام كه بخواهم ركورد كسي را بزنم. اآلن هم ششــمين گلزن برتر ايران هســتم و اين باعث افتخار من است كه بين بزرگان فوتبال ايران باشــم. برنامهريزي من هم اين اســت كه به تيم ملي كمك كنم و اين نــه برنامه من، بلكه برنامه تمام بازيكنان تيم ملي است.»

آزمون در خصــوص اينكه پيروزي مقابل ازبكستان صعود ايران به جام جهاني را رقم ميزند و چقدر اميدوار است او زننده گل صعود ايران به جام جهاني باشد تا نامش كنار نام خداداد عزيزي، محمد نصرتي و رضا قوچاننژاد قرار بگيرد، ميگويد: «هركسي گل بزند و باعث صعود تيم ملي شود، قطعا خوشحال كننده است. اول از همه تــالش همه بچهها و بخصوص من اين اســت به تيم ملي كمك كنيم تا نتيجه بازي با ازبكستان بهنفع ما شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.