كیروش در مسير جاودانگي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کارلوس کیروش همچنان از بسياري از مسائل داخلي ناراضي و گله مند است. مرد پرتغالي که همواره صراحت بيان و انتقاداتش زبانزد عام و خاص بوده این روزها بدون اینكه بخواهد جار و جنجالي به راه بيندازد شــاگردان خود را براي رسيدن به موفقيتي بزرگ آماده ميکند تا نامش در تاریخ فوتبال ایران جاودانه شــود. کارلوس مصمم و ســختكوش در تمرینات نظارت دقيقي بر عملكرد بازیكنان دارد تا آنها را به بهترین نحو ممكن براي بازي دوشــنبه شــب مقابل ازبكستان آماده کند. جدالي که براي کیروش پر اســت از خاطرات تلخ و شــيرین به همراه مليپوشان ایران و حاال این مربي اميد زیادي دارد که رویارویي دوباره با ازبكها باز هم براي او و شاگردانش خوشــایند باشــد. کیروش که تنها شكست ایران مقابل ازبكســتان در تهران چهار ســال پيش با او رخ داد اصا دوســت ندارد در یكقدمي دومين صعود متوالي به جام جهاني دوباره غافلگير شــود از همين رو در روزهاي اخير با نظارت کامل و دقت باال مليپوشــان را براي بازي با ازبكستان آماده ميکند تا جشــن صعود زودهنگامي با طرفداران ایراني برپا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.