با تيمي متفاوت به مصاف ايران ميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ایران در حالي براي هشتمين بار برابر ازبكستان بازي خواهد کرد که در 7 بازي گذشــته خود برابر تيم ملي فوتبال ازبكستان 5 بار برنده بوده است، ایران و ازبكستان یك بار مساوي کردهاند و یك بار هم ایران بازنده شده است. ایران در این بازيها تنها یك بار آن هم در تهران بازنده شده و در شش بازي دیگر، شامل 4 بازي در ازبكستان به حریف نباخته است.

تيــم ما در 2 بازي در زمين بي طرف 2 بار ازبكســتان را با نتایج 4 بر صفر و 2 بر یك شكســت داده اســت اما در زمين ازبكستان هم 3 بار برده و یك بار مســاوي کردهایم. فوتبال ما در مجموع 9 بار به ازبكستان گل زده و 2 گل هم دریافت کرده اســت. در دوره گذشته مقدماتي جام جهاني ازبكستان را در تاشكند یك بر صفر بردیم اما در تهران یك بر صفر باختيم، حاال هم در بازي رفت برابر ازبكستان برنده بودهایم و براي جبران باخت یك بر صفر در تهران و در دوره قبل به مصاف حریف خود خواهيم رفت. ازبكستان در حالي موفق شد در آخرین بازي تدارکاتي قبل از سفر به تهران با دو گل از ســد تایلند بگذرد که شيریني این برد با مصدوميت مهاجم اول این تيم در آستانه رویارویي با ایران به تلخي گرایيد.

مورات بيكمائيف مهاجم 33 ســاله باشگاه لكوموتيو و بهترین گلزن ازبكها در بازيهاي ملي به دليل کشيدگي عضله پشت ران به مدت سه هفته قادر به حضور در ميادین رســمي نخواهد بود تا به این ترتيب این مهاجم کليدي به جمع غایبان قطعي ازبكســتان در مصاف سرنوشت ساز برابر ایران بپيوندد.

پيش از این ازبكها قيد اســتفاده از نفراتي مثل ویتالي دنيســوف، توتاخودزائف و آلكســاندر ميرزایكوف به دليــل مصدوميت را زده بودند که با اضافه شــدن مورات بيكمائيف تعداد غایبان قطعي این تيم در بازي دوشنبه شب برابر ایران به چهار نفر خواهد رسيد.

ازبكســتان در دیداري تدارکاتي موفق شد از ســد تایلند بگذرد اما این برد چندان به مذاق کارشناســان و اهالي فوتبال این کشــور خوش نيامد تا جایي که انتقادات بســيار تندي از مليپوشان و تفكرات تاکتيكي حاکم بر این تيم صورت گرفت تا واکنش ساموئل بابایان را در پي داشته باشــد. ســرمربي ازبكها درباره بازي تيمش مقابل تایلند اینطور حرف ميزنــد: «ماموریت مــا در این بازي بهبود کيفيت تيم و شــناخت نقاط ضعف و قوت بود از همين رو نتيجه در اولویت دوم قرار داشــت. به نظرم تا حدودي توانســتيم به نتایجي که مد نظر داشتيم برسيم بخصوص در ســاختار تدافعي که ترکيب جدیدي را در نبود مهرههاي مصدوم و غایب امتحان کردیم و از عملكرد این خط دفاع راضي هستم.»

او در باره واکنشها به این بازي معتقد اســت: «تجزیه و تحليلهاي متفاوتي صورت گرفت اما در مقابل تایلند ما بسياري از مهرههاي کليدي خود را در اختيار نداشتيم پس نباید انتظار زیادي از تيم ملي داشته باشيم و شــك ندارم در بازي با ایران همه چيز تغيير خواهد کرد. من مصدومان زیــادي دارم که پرکردن جاي خالي آنها با نفــرات جوانتر زمان ميبرد ضمن اینكه مشــكل بزرگتر ما این اســت که بازیكنان ما بيش از یك ماه است با تيمهاي باشگاهي خود در رقابتهاي رسمي حضور نداشتهاند.» سرمربي ازبكستان اشارهاي به ترکيب تيمش مقابل تيم ملي کشورمان دارد: «در خصوص ترکيب بــازي با ایران یك روز قبل از بازي تصميم گيري ميشــود و در حال حاضر براي من مهم این است که روند رو به رشــد تيم ادامه داشته باشد. قطعا در تهران من تيمي متفاوتتر از مصاف با تایلند به ميدان خواهم فرســتاد از همين رو هر بازیكني که در اوج آمادگي باشــد در اولویــت قرار ميگيرد و فرقــي نميکند کــه نامش چه باشــد. من و شاگردانم تجربه اینگونه بازيها را داریم و فكر نميکنم از این بازي بترســيم اما باید حسابي خودمان را از نظر روحــي و رواني آماده کنيم که غافلگير نشویم.»

او در باره شناخت از تيم ملي کشــورمان ميگوید: «من بازي ایران با مونته نگرو را به خوبي آناليز کردم و شــناخت کاملي از این تيم دارم و اعتقادم بر این اســت که ایرانيها تيم بدون نقطه ضعفي نيستند و اگر ما کمي هوشــيار باشيم ميتوانيم خاطره چهار سال قبل را دوباره در آزادي تكرار کنيم. شــك ندارم با تمام مشــكاتي که پيش روی ما قرار دارد در تهــران با تيمي متفاوت ميتوانيم به هدفي که داریم برســيم و همچنان اميدوار به حضور در جام جهاني باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.