جهانبخش: خوشحاليم با كیروش كار ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ایران تقریبا 4 سال بعد از جام جهاني برزیل اکنون شــرایط مساعدي براي صعود به جام جهاني روســيه دارد. 4 امتياز بيش از کره جنوبي و قرار گرفتن در صدر جدول باعث شــده ایران در مســير جــام جهاني روســيه و پنجمين حضور در این جام که اولين صعود پياپي ایــران خواهد بود، قرار داشته باشــد. عليرضا جهانبخش با تمجيد از کارلوس کــیروش ميگوید: «کیروش نقش محوري در پيشــرفت تيم ملي ایران داشته اســت. تجربه خوب و باارزش او در این امر خيلي به تيم ما کمك کرده اســت. وقتي شــما به نتایج تيم ملــي ما در چند بازي گذشته نگاه کنيد، ميبينيد که ما چه پيشرفتهایي کردهایم. تمام مردم ایران از حضور او در تيم ملي خوشــحال هســتند. بازیكنان هم رابطه خيلي خوبي با کیروش دارند، چون او کار را براي ما راحت ميکند. اینها چيزهایي است که باعث شده کیروش متفاوتتر از دیگر مربيان ما در ایران باشد. خيلي خوشــحاليم که با او کار ميکنيم و اميدوارم ســالها کــیروش را در تيم ملي نگه داریم.»

جهانبخش بعد از شــروع فوتبالش در داماش، خيلي زود بــه نایمخن رفت و بعد از آن به تيم آلكمار پيوســت و اکنون یكي از بهترین بازیكنان در ليگ هلند محسوب ميشود. این بازیكن ایراني ميگوید: «هلند کشوري است که شــما ميتوانيد بهعنوان فوتباليست پيشرفت کنيد. توجهي که آنها دارند روي بازیكنان اســت و باعث ميشود که ما مسير پيشرفت را طي کنيم. خصوصا بازیكنان جوان که به این کشــور ميآیند. باشــگاههاي هلندي تمــام ظرفيت الزم را براي پيشرفت در اختيار شما قرار ميدهند. من خيلي خوب توانستم خودم را با فرهنگ هلند وفق بدهم. دو سال پيش من به آلكمار رفتم که هميشه در بين تيمهاي باالنشين فوتبال هلند بوده اســت و من از حضور در این تيم کاما راضي هســتم چون توانستم انتظــارات را برآورده کرده، گلزني کنم و به تيمم در گل زدن کمك کنم.»

ســتاره ایراني در پایــان صحبتهاي خود درباره سردار آزمون ميگوید: «من او را ‪5 -6‬ ســال است که ميشناسم و در زیر 19 سال ایران با او کار کردم و عاوه بر آن دوستان خيلي خوبي براي هم هستيم. من هميشــه در تيم ملي با ســردار هستم و با هم ميگویيم و ميخندیم. آزمون واقعا در تيم ملي خوب کار کرده اســت. او گلهاي مهمي در ليگ قهرمانان و ليگ روســيه به ثمر رســانده اســت. در کنار او ما ترکيب جوانــي در اختيــار داریم کــه البته چند بازیكن باتجربه هم حضور دارند و این باعث شده ایران یكي از قدرتهاي برتر در فوتبال آسيا باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.