كربكندي: سرمربي ذوبآهن بايد زودتر انتخاب شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوبآهــن یكي از معدود تيمهاي ليگ برتر اســت که هنوز تكليف ســرمربي جدیــد خود را مشــخص نكرده و زمزمههایــي مبني بر حضور اميــد نمازي یا امير قلعهنویي در این تيم به گوش ميرســد. رســول کربكندي مربي و پيشكســوت تيم فوتبال ذوبآهن درباره تعلل مســووالن باشــگاه در انتخاب سرمربي این تيم، گفت: «تيم فوتبال ذوبآهن در سال گذشته توانست بازيهاي خوبي در ليگ و جام حذفي از خــود به نمایش بگــذارد.» وي افزود: «ذوبيها در ليگ شــانزدهم با تغيير مربي مواجه شدند که برخاف انتظار مجتبي حسيني توانست جایگزین مناسبي براي گل محمدي باشد و به نتایج قابل قبولي دست پيدا کند. ترکيب جوان ذوبآهن با هدایت ســرمربي خود توانســت در ليگ برتر و جام حذفي به نتایج خوبي برسد و این نكته مهمي بود.» کربكندي اضافه کرد: «تيمي که ميخواهد در فصل آینده به نتيجه الزم برسد باید اقدامات مناسبي در جذب مربي و بازیكنان خود انجام دهد. بدون انتخاب سرمربي و نداشتن بازیكنان خوب نميتوان به موفقيت اميدي داشت. تكليف سرمربي ذوب هنوز مشــخص نيســت ضمن اینكه تقریبا تمام تيمها فعاليت خود را در نقل و انتقاالت آغاز کردهاند به غير از ذوبآهن.» وي در پایان گفت: «ذوبآهن ميتوانست با حسيني در ليگ هفدهم به نتایج بهتري برسد نميدانم چرا هيات مدیره ذوبآهن اعتقادي به حضور این مربي نداشت. مسووالن باشگاه در انتخاب سرمربي باید سرعت بيشتري به کار ببرند تا این تيم با جذب بازیكنان مورد نياز بتواند با آمادگي بيشتري در ليگ هفدهم حاضر شود.» برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018 دوشنبه 22 خرداد 1396 ایران............................................................................... ازبكستان، ساعت 21:15 پنجشنبه 9 شهريور 1396 کرهجنوبي .................................................................................... ایران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهريور 1396 ایران ............................................................................................ سوریه، ساعت 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.