ترابي: تيم ملي مرا رها نكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي ترابــي معتقد اســت اردوي اتریش و بازي دوستانه مقابل مونته نگرو از لحاظ بدني به بازیكنان کمك زیادي کرده. ترابي درباره اردوي اتریش و بازي تدارکاتي تيم ملي فوتبال مقابل مونته نگرو ميگوید: « اردوي اتریش خيلي خوب بود و از لحاظ بدني به بازیكنان کمك بسزایي کرد. سطح اعتماد به نفس جواناني مثل من باال رفت و توانســتم خودم را به آن به حدي که مد نظر کادر فني بود، برسانم.»

بــال تكنيكــي ســایپا در خصوص آسيبدیدگياش ميگوید: «با مصدوميت ســختي کــه برایــم پيــش آمــده بود، خوشــبختانه تيم ملي من را در این دوره رهــا نكرد. چه زماني که پایم در گچ بود و چه زماني کــه در اردوي دوبي همراه تيم ملي بــودم. البته از لحــاظ بدني آمادگي کامل نداشتم. همانطور که گفتم بازي برابر مونته نگرو به من خيلي کمك کرد و پاس گل اول را بــه خاطر اعتماد به نفســي که بازیكنــان و کادر فني به مــن داده بودند، دادم.»

ترابي درباره فرصتي که سرمربي تيم ملي به بازیكنان جوان داده است، ميگوید: «به هرحال آرزوي هر فوتباليســتي است کــه جــام جهانــي را تجربه کنــد، چون ویتریــن فوتبال دنيا اســت. من هم مانند همــه بازیكنان این آروز را دارم که در این مسابقات بزرگ جهاني حضور داشته باشم. اميدوارم بــا برنامهریزي کــه دارم به این هدف برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.