كروز: كیروش گفت با تعهد بازی كنيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي تيم ملي فوتبال کشورمان پس از آناليز مسابقه اخير ازبكستان مقابل تایلند، در مورد حریف تيم ملي نكاتي را ارائه کرد.

اوســيانو کروز پس از مشاهده آخرین پيــروزي ازبكســتان گفت: «بــه نظر من ازبكستان تيم خوبي است که ما باید به آنها احترام بگذاریم. آنها بازیكنان خوبي دارند و مطمئنا اعتقاد دارند با نتيجهاي که در بازي با ایران کســب خواهند کرد ميتوانند قدم مهمي در راه صعود به جام جهاني بردارند. ما باید از این موضــوع آگاه بوده و خود را به بهترین شــكل آماده کنيم. ازبكســتان تعدادي بازیكن خــوب و باتجربه دارد که در تيمهاي مهمي حضور دارند. ما مشخصاً این تيم را خوب ميشناســيم اما مهمتر از اینكه فقــط روي چند بازیكن تمرکز کنيم باید این را به خاطر داشــته باشيم که آنها یك تيم قدرتمند هستند. اصليترین قدرت آنها تيم بودن آنهاســت. بازي سختي برابر این تيم خواهيم داشــت و به همين دليل ما نيز باید در بهترین شرایط خود باشيم.»

کــروز ميگویــد: «همانگونــه کــه کارلــوس کیروش گفت مــا باید با تمرکز کامل، حواس کاما جمــع و با تعهد بازي کنيم. اگر بتوانيم ایــن کار را انجام دهيم، با هواداران خودمان در اســتادیوم مملو از جمعيــت، ميتوانيم نتيجــه مطلوبي را به دست آوریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.