استيلي: عمان نه، امارات گزينه خوبي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميد اســتيلي در مورد تقابل االهلي عربســتان و پرســپوليس در مرحلــه يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا گفت: «تمــام تيمهايي كــه به ايــن مرحله راه پيــدا كردهاند قــوي و خطرناك هســتند و شايســتگي خودشان را نشــان دادهاند. مشــكل پرسپوليس اين اســت كه در اين مرحله هم نميتواند ميزباني در ورزشــگاه آزادي را تجربه كند و از حمايت هوادارانش محروم اســت. با اين حال من اميدوارم كه تيــم برانكو بتواند به مرحلــه بعدي برود.» وي در پاسخ به اين پرسش كه كدام كشور گزينه مناســبي براي ميزباني پرسپوليس است، گفت:«بايد جايي را انتخاب كنند كه هواداران نسبتا زيادي به ورزشگاه بيايند. من معتقدم امارات بهترين گزينه براي ميزباني پرســپوليس است و بعد از آن ميتوان قطر را هــم مدنظر قرار داد كــه در حال حاضر با عربســتان دچار مشكل شــده است. به نظر من عمان گزينه خوبي نيســت، چون به عربستان نزديك اســت.» مربي پيشين پرســپوليس با اميدواري از آينده اين تيم در ليگ قهرمانان آســيا گفت:«پرسپوليس با اينكه در بازيهاي گذشــته چند بازيكن خود را در اختيار نداشت اما عملكرد خوبي داشت. مطمئنا اضافه شدن نفرات جديد نيز ميتواند قدرت پرســپوليس را بيشتر كند. عبور از االهلي براي پرســپوليس غيرممكن نيست. به نظرم پرسپوليس شانس قهرماني آســيا را دارد. اين تيم بازيكنان خوبي دارد كه حاال تجربه آنها بيشتر هم شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.