نعمتي: آرزوي قلبيام حضور در پرسپوليس بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سومين خريد پرســپوليس يك بازيكن تهاجمي است. فوتباليستي كه فصل گذشــته در پيكان نمايش قابل قبولي ارائه كرد و روي 12 گل پيكان تاثيرگذار بود. ســيامك نعمتي در پيكان بيشتر بهعنوان هافبك چپ مورد اســتفاده قرار ميگرفت اما قابليت بازي در نوك خط حمله را هم دارد. بدون شــك همبازي بودن او با منشا در فصل گذشته ميتواند به پرســپوليس كمك كند هر چند شايد سخت باشد تصور كنيم هر دو بازيكن فصل بعد در تركيب اصلي قرار بگيرند. با اين حال نعمتي با در نظر گرفتن رقابت شديد بازيكنان براي رسيدن به تركيب اصلي پرسپوليس به اين تيم آمده و ميگويد هيچ شرط و شروطي هم نداشته است. چرا پرسپوليس را انتخاب كردي؟ بعد از اينكه سه ســال خوب را در پيكان گذراندم قراردادم با اين باشگاه به پايان رســيد. ميتوانســتم خودم براي آيندهام تصميم بگيرم و با توجه بــه اينكه در نيمفصل از باشگاه پرسپوليس پيشــنهاد داشتم و خودم هم يكي از آرزوهاي قلبيام پيوســتن به اين تيم بود، پرســپوليس را براي هدفهــاي بزرگترم انتخاب كردم. اميدوارم بتوانم در پرســپوليس درخشش بيشــتري داشــته باشــم و هواداران اين تيم را خوشحال كنم. من از تيمهاي ديگري هم پيشنهاد داشتم.

از اســتقالل و ســپاهان هم پيشنهاد داشتي؟

شايد بتوان گفت اكثر تيمهاي ليگ برتري به من پيشــنهاد داده بودند اما ميخواســتم اگر قرار است از پيكان جدا بشوم به تيم خيلي بهتري بروم تا روند پيشــرفتم بهتر شود. پيكان خانه من بود و در اين تيم واقعا راحت بودم اما براي پيشرفت بيشتر به پرسپوليس آمدم. حتما ميداني كار سختي براي رسيدن به تركيب اصلي داري.

در پرسپوليس بازي كردن واقعا سخت است اما اميدوارم كه بتوانم جايگاه ثابتم را در تيم به دست بياورم و درخشش خوبي در اين تيم داشته باشم. برانكو به من گفته در بيشــتر پســتها به من فكر كرده است. اميدوارم بتوانم نظر او را به خودم جلب كنم.

فصــل قبل يكي از زيباترين گلهاي ليگ را به مهدي رحمتي زدي. مي تواني با پيراهن پرسپوليس هم مقابل استقالل گل بزني؟

قبل از آن بازي تمرينهاي زيادي براي شــوتزنی انجام داده بودم. مربيان هم خيلي روي شــوتزنی من كار كرده بودند. خدا را شكر در بازي با استقالل اين شــرايط برايم به وجود آمد و توانستم از اين فرصت استفاده كنم. اميدوارم اگر در پرسپوليس هم فرصتي به دست بياورم بتوانم گل بزنم و دل هواداران را شاد كنم. من به پرســپوليس آمدهام كه هم خودم و هم باشگاه پرسپوليس پيشرفت كند و باعث شادي دل هواداران شوم.

تو هم از آن دست بازيكناني هستي كه بعد از پيوستن به پرسپوليس ميگويند از بچگي طرفدار اين تيم بوده؟

هر كســي در كودكي زماني كه به درك و تشــخيص طرفداري ميرسد قاعدتا طرفدار يك تيم ميشود. من هم در همان كودكي طرفدار پرسپوليس بودم و آرزو داشــتم روزي براي اين تيم بازي كنم. همه خانواده من هم پرسپوليســي هستند و االن خوشحالند كه به پرسپوليس پيوستم. براي پيوستن به پرسپوليس با بزرگان اين تيم مشورت كردي؟

اولين كسي كه بازياش را واقعا دوست داشتم آقاي علي كريمي بود و در ادامه هم محسن خليلي و همينطور علي نيكبخت واحدي را دوست داشتم. قبل از آمدن با فرشــاد پيوس صحبت كردم و ايشان مشورتهاي خوبي به من دادند. اميدوارم كه مشورتهاي آقاي پيوس كمكحالم بشود. تو گفته بودي فقط شماره 8 را ميخواهي تا قرارداد ببندي؟

من اصال راجع به شــماره و اينكه چه شــمارهاي بپوشم با باشگاه صحبت نكردم. هر شــمارهاي قسمت باشد ميپوشم و مشكلي از اين بابت ندارم. از طرفي هيچ شرطي هم در قراردادم ذكر نكردم. يعني حتي اگر در دو سال آينده پيشنهاد خارجي هم داشــته باشــم آن باشگاه بايد به طور رســمي با باشگاه پرسپوليس مذاكره كند.

مبلغ قرارداد چطور؟

در چنــد روز گذشــته صحبتهاي زيادي در اين باره و اينكه با باشــگاه اختالف مبلغ دارم مطرح شــد اما هيچ كدام از اين حرفها صحت ندارد. من بعد از جلسه اولم تا جلسه دومم با باشگاه پرسپوليس با هيچ رسانهاي مصاحبه نكردم تا درباره اين مساله صحبت كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.