سروش الخور – هنوز قطعي نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالي كه گفته ميشد باشگاه السد قطر سروش رفيعي را ميخواهد اما حاال از گزينه ديگري براي خريد اين بازيكن خبر ميرسد كه البته در بين قدرتهاي ليگ ســتارگان قطر نيست.

روز پنجشــنبه روزنامــه الوطن قطــر نوشــت: «ســروش رفيعــي، بازيكن پرســپوليس پس از مذاكره طوالني با باشــگاه الخور تا ساعاتي ديگر قــراردادش را امضا ميكند تا اين تيم را در فصــل آينده همراهي كند. هماكنون ماديسون برزيلي تنها بازيكن خارجي اســت كــه با الخور همــكارياش را ادامــه خواهد داد اما ديگر بازيكنــان خارجي همانند ياجور، ويلتون و العنزي قراردادشان را تمديد نكردهاند.»

بعــد از اين خبر و بــا توجه به حضور طوالني مدت سروش در دوحه بسياري اين انتقال را جدي گرفتند اما رفيعي با انتشــار پســتي نوشت: «هميشه حواشي و حرف وحديث در زمان نقل و انتقــاالت زياده، من در حال بررسي پيشنهادهايم هستم ولي تا االن چيزي قطعي نشده. از چندين روز قبل در كمال احترام با مسووالن باشگاه و شخص آقاي برانكو در مورد شرايطم در آينده صحبت كردم و با كمك اين عزيزان و نگاه به شــرايط زندگيام تصميم ميگيرم.»

ديــروز اما محمد المحص، مدير رسانهاي باشگاه الخور ابتدا از موضوع مذاكره با هافبك تكنيكي پرسپوليس ابراز بي خبري كــرد ولي بعد گفت: «بله با اطالعاتي كه از باشگاه كسب كردم متوجه شدم مسووالن در حال مذاكره با ســروش رفيعــي، بازيكن مليپوش پرســپوليس هستند ولي هنــوز توافقي صورت نگرفته اســت و مذاكــرات ادامــه دارد.»ســروش تنهــا بازيكن از جمــع نفرات اصلي پرســپوليس است كه هنوز تكليفش مشــخص نيســت اما گفته ميشود پرســپوليس با اطمينان از جدايي او سيامك نعمتي را جذب كرده و البته دنبال داريوش شجاعيان است.

ســروش رفيعــي در حالــي با باشــگاه قطري مذاكــره ميكند كه قبال در گفــت و گوهاي دوســتانه اعالم كرده بود اگــر زمينه انتقالش به تيمهاي اروپايي فراهم نشود هرگز بــه تيمهاي قطــری نخواهد رفت و حتما در پرســپوليس ميماند اما به نظر ميرسد هم رقمهاي اغوا كننده قطريها و هم شــانس دوباره دعوت شــدن به تيم ملي باعث شــده او به گزينههــاي قطري جديتــر از قبل فكر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.