بحران چندسويه در االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرسد شرايط حريف عربستاني پرســپوليس خوب نيســت و مدم از اين تيم اخباري به گوش ميرســد كه شرايط االهلي را بحراني توصيف ميكند. ظاهرا فدراســيون فوتبال عربســتان و فيفا به االهلي هشــدار دادهاند كه تا هيات مديره جديد اين باشــگاه انتخاب نشــود حق جــذب هيــچ بازيكني را نــدارد و نميتوانــد در فصــل جابهجايي تابستاني فعاليت داشــته باشد. گفتني است پيــش از اين المرزوقي رييس اين باشــگاه از سمت خود اســتعفا كرده بود و تا ۰2روز بعد از اين هم مجمع اين باشــگاه تشكيل جلسه نميدهــد تا رييس را انتخــاب كند. روزنامه عكاظ عربستان هم درباره شرايط اين روزهاي حريف پرســپوليس نوشته: «باشگاه االهلي با يك بحران جديد در حوزه انتخاب ســرمربي جديــد و قــرار دادن او به جاي كريســتين گروس سوييســي روبهرو است. اين باشگاه از زمان پايان فصل اخير ليگ فوتبال عربســتان تا به امروز نتوانسته نام سرمربي جديد خود را براي عقد قــرارداد اعالم كند تا وضعيت تمام بازيكنان داخلي و خارجي جهت فصل آينده روشن شود. ادامه اين وضعيت ميتواند زمان آمادهســازي تيم االهلي را براي فصل آينده محدود كند و روي عملكرد آنها تاثير بگذارد. هواداران تيم االهلي نيز با توجه به دســت از رفتن زمان نگران فصل نقل و انتقاالت و عدم يارگيــري مطلوب اين تيم هســتند. االهلي تاكنون فقط قرارداد محمد العويس، دروازهبان جوان خود را تمديد كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.