اردوي 25 روزه االهلي در هلند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روزنامه الشــرق االوســط اعالم كرد كه االهلي براي آمادگي هر چه بيشتر شروع ليگ عربســتان و همچنين ديدار مقابل پرسپوليس اردوي ۵2 روزهای را در هلنــد برگزار خواهد كرد و قرار اســت كه پنج، شش ديدار دوستانه هم برگزار كند. اين روزنامه عربســتاني تاكيد كرد كه عمر السومه، عبدالشافي، سعد االمير و ايوانس چهار بازيكن خارجي االهلي فصل بعد هــم در اين تيم بازي خواهند كرد اما وضعيت گروس سرمربي با تجربه تيم در هالهاي از ابهام قرار دارد و اين احتمال زياد است كه او از كار بر كنار شود. از برايان الدروپ، سرمربي الريان قطر بهعنوان جديترين گزينه هدايت االهلي در صورت اخراج گروس سخن به ميان ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.