بسكتباليستها در راه چين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان بسكتبال ايــران بــراي برگــزاري ديدارهاي دوســتانه خود با تيم چين امــروز راهي اين كشــور ميشوند. اردوي يك هفتهاي تيم ملي بســكتبال ايران بــراي اردوي تداركاتي چين با ديدار دوســتانه برابر تيــم ملي جوانان بــه پايان رسيد و آســمانخراشهاي ايران امروز بــراي برگزاري ديدارهاي دوســتانه خود با چين راهي اين كشــور ميشوند.

طبق برنامــه قرار اســت تيم ملــي ايران در مســابقاتي با نام كارن سه مســابقه تداركاتي با تيم ملي چين و در شهرهاي مختلف برگزار كند.

تيــم ملي در شــهرهاي داليــان، چونگچون و نينگبو به مصــاف چين ميرود. تيم چيني كه البته به دو گروه تقســيم شده. دو گروهي كه آبي و قرمز لقب گرفتــه و تيم ايران با تيم قرمز ديدارهاي خود را برگزار خواهد كرد.

كادرفنــي تيــم ملــي بسكتبال ايران تصميم دارد چنــد بازيكــن بــه ۲۱ نفر اعزامي به چيــن اضافه كند تا بتواند نفرات بيشــتري را محــك بزند. تيــم ايران هم اكنون بدون حدادي و اوشين ســاهاكيان تمرين ميكند و ســفرش را هم بدون اين دو بازيكــن انجــام خواهد داد. يعني از ميان نسل طاليي و بازيكنان ثابت ايران در ســالهاي گذشته هيچكدام به همراه تيم نيستند. صمد نيكخواه، مهدي كامراني و حامــد آفاق ديگر مليپوشــان گذشــته تيم ملي بودند كه اصال به اردوها دعوت نشــدند اما حدادي و ساهاكيان با هماهنگي كادر فني به اردو نيامدند.

تيم ملــي در آخرين برنامه آمادهســازي خود ديداري دوستانه با تيم ملي جوانان برگزار كرد.

بسكتباليســتهاي جوان هم كه خود را براي جام جهاني زير ۹۱ ســال آماده ميكنند سهشــنبه راهي اردوي صربستان ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.