به‌خاطر‌قهرماني‌كشور‌ به‌تور‌تايوان‌نمي‌رويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســين عســگري كه بــه تازگي ســرمربيگري تيم ملي دوچرخه سواري ايران در بخــش جاده را بر عهده گرفته، از بازســازي ماده كيلومتر تعقيبي تيمي ايران و حضور در كاپ ژاپن خبر ميدهد.

او با اشــاره به آغــاز برنامههاي تيم ملي دوچرخه ســواري نيمه اســتقامت ايران ميگويــد: «پس از پايان ليگ برتر پيســت، ‪5۱ 6۱-‬ نفــر از ركابزنان رده اميد و بزرگساالن و 5-6 نفر از ركابزنان رده جوانــان و نوجوانان را به اردو دعوت ميكنيم. دو روز نخســت از آنها آزمايش ميگيريم و بعــد تمرينات اصلي را براي حضور در كاپ ژاپن آغاز ميكنيم. دو روز آخر هم مسابقات داخلي برگزار ميكنيم و در نهايت 5 يا 6 نفر را انتخاب ميكنيم تا راهي كاپ ژاپن شوند.»

عســگري با بيان اينكــه حضور در كاپهاي آســيايي، مســابقه تداركاتي براي ركابزنان ما محسوب ميشود، ادامه ميدهــد: «بچههاي ما كم تجربهاند و به همين علت نياز اســت در مســابقههاي مختلف شركت كنند.»

او درباره ســطح رقابتهــاي ژاپن ميگويــد: «كاپ ژاپن با توجه به حضور ركابزنان ژاپني در آن، سطح بااليي دارد و مدال گرفتن در آن راحت نيست.

البتــه قرار بــود در كاپ تايوان هم شــركت كنيم اما از آنجايي كه مسابقات قهرماني كشور جاده مهم بود و امتيازي كــه ركابزنان ميگرفتنــد در رده بندي اتحاديــه جهاني تاثير داشــت، تصميم گرفتيم در تور تايوان شركت نكنيم. اگر قرار بــود بچهها را به تايوان بفرســتيم؛ نميتوانســتيم در رقابتهــاي قهرماني كشور شركت كنيم.»

ســرمربي تيم ملي در پاسخ به اين پرسش كه براي حل مشكل ايران در ماده مهمي چون تعقيبي تيمي چه برنامهاي دارد، نيز اينطور توضيح ميدهد: «مبناي اصلي انتخاب نفراتي است كه در آينده از آنها در ماده چهار كيلومتر تعقيبي تيمي استفاده كنيم. اكنون ما صرفا نميخواهيم نتيجه بگيريم بلكه به دنبال بازسازي اين تيم هســتيم ؛ بنابراين به دنبال تقويت تيم از طريق تقويت نفرات هســتيم. اگر ركابزنان بتواننــد در ماده چهار كيلومتر خوب باشــند در اكثر مادههای ديگر هم به خوبي ركاب ميزنند.»

او در مــورد اينكه خيلي از ركابزنان نيمه اســتقامت حضــور در بخش جاده را بــه ركاب زدن در پيســت ترجيــح ميدهند، ميگويد: «ما در پيســت مدال زيادي داريم اما ركابزنان در بخش جاده ميتواننــد از طريق تيمهــا درآمدزايي داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.