والسكو: خوشحالم دوباره به ايران آمدهام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملــي واليبال آرژانتين ميگويد بعد از عملكرد خوب در المپيك به دنبال حضور شايســته در رقابتهــاي قهرماني جهان است.

خوليــو والســكو در نشســت خبــري هفته دوم ليگ جهاني ابتدا به صحبت دربــاره ديدارهاي هفته دوم تيمش در تهــران پرداخت: «خيلي خوشــحالم كه براي يك بــار ديگر به ايران آمدهام. كار ســختي در مســابقات هفته دوم ليگ جهاني پيش رو داريم.»

او بــا بيان اينكــه برخي بازيكنــان را به دليل مصدوميــت در اختيــار نداريم ادامــه داد: «بعد از المپيــك تيمها با بازيكنــان جديد در مســابقات شــركت ميكنند و سخت اســت كه در مدت كوتاه به هماهنگي مورد نظر دســت يابيم اما تالش خود را خواهيم كرد.»

سرمربي تيم ملي واليبال آرژانتين با بيان اينكه ليگ جهاني امسال مهمترين مســابقه بعــد از المپيــك ريو 6۱0۲ اســت ميگويد: «هفتــه دوم در تهــران به ميدان ميرويــم و اميدوارم امتيازهــاي الزم را كســب كنيم.»

او همچنين پس از سه ســال كار در آرژانتيــن، از اهداف آتــياش در تيم ملي كشــورش صحبت كرد: «به خاطر كشــورم هدايت اين تيــم را پذيرفتم. بعد از 34 ســال كار، لذت بخش بود كه دوباره به كشورم برگردم. وقتي آرژانتيــن را ترك كردم مربي جواني بــودم و تجربه زيادي در اين مدت كســب كردم و اميــدوارم اين تجربيات كمك بــه واليبال آرژانتين كند.»

او ادامه داد: «در المپيك 6۱0۲ عملكرد خوبي داشتيم و از عملكرد بازيكنانم و عنوان به دست آمده راضي هستم و هدفم در حال حاضر حضور شايسته در رقابتهاي قهرماني جهان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.