شب‌وقت‌خواب‌است‌ نه‌مسابقه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمد صميمي كه ركورد خوبي در رقابتهاي انتخابي تيــم ملي دووميداني ثبــت نكرده، اين نتيجه را مرتبط به نحوه برگزاري مسابقه ميداند. حد نصاب پرتاب ديسك 60 متر و 50 ســانتيمتر بوده اما او 58 متــر پرتاب كــرده و اين در حالي اســت كه ميگويد: «اگر در آن شــرايط برگزاري مسابقات انتخابي، قهرمان جهان هم شــركت ميكرد ركوردش بيشــتر از 53 متر نميشــد.» اين پرتابگر ديســك ايــران ميگويد: «شــرايط بدنيام خوب بود اما متأســفانه مسابقه را در زمين دوم ورزشگاه و آن هم 0۱ شب برگزار كردند. دايره پرتاب مناســب نبود و فوارههاي آب هم روشــن بود. با اين شرايط هم ديسك و هم دايره لغزنده شــده بــود. هر چقدر گفتيم با اين شرايط پا سر ميخورد اما به كارشان ادامه دادند.» او تاكيد دارد كه 0۱ شــب وقت خواب است نه مسابقه: «آقاي كيهانــي دو هفته پيش بــه من گفته بود جمعه ۹۱ خرداد مسابقه برگزار ميشود و من هم براي آن روز بدنم را تنظيم كردم اما به يكباره گفتنــد دو روز زودتر برگزار ميشــود.» او ادامه ميدهد: «پرتاب اول من باالي 58 متر بود و آمده بودم ورودي بگيرم، چون خــوب تمرين كرده بودم اما فكر نميكــردم كه دايره ليز باشــد و 5 پرتاب بعدي من خطا شود.» صميمي در ادامه صحبتهايش به قهرمان جهان اشاره ميكند: «ماالخوفسكي هم كه ركورد ۱7 متر را دارد اگر در اين زمين پرتاب ميكرد ركوردش به 53 متر هم نميرسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.