سه‌سهميه‌جهاني‌براي‌كم‌سن‌و‌سا‌لها

اتفاقهاي خوب براي نوجوانان در انتخابي بزرگساالن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جريان رقابتهاي انتخابي تيم ملي دووميداني بزرگســاالن، تعدادي نوجوان با حضور در اين مســابقه، توانســتند جواز حضور در رقابتهــاي جهاني نوجوانان را به دســت بياورند. در جريان اين رقابتها رضا كفايتي، ورزشــكار ماده دهگانه نوجوانان كشــورمان با كسب 6590 امتياز، جواز حضور در مســابقات قهرماني نوجوانان جهــان در كنيا را كســب كــرد. در همين رقابتها درويشــي در پرتاب وزنــه نيز با ركورد رتم18/95 ســهميه حضور در رقابتهاي جهاني را به دســت آورد. ســيد امير زمانپور، ديگــر دووميداني كاري بــود كه بــا ثبت زمــان 3:54:06 دقيقه در مــاده 1500 متر توانســت مجوز حضــور در رقابتهاي نوجوانان جهــان را بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.