مشكالت زيادي داشتيم اما در تمرينات خللي ايجاد نشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي جهاني وزنهبرداري جوانــان، چند روز ديگــر در ژاپن برگزار ميشود و تيم ايران آخرين روزهــاي آمادهســازياش را براي اين رقابتها پشــت سر ميگذارد. روزهايي كه به سختي ميگذرد اما برخواه معتقد است كه همه تالشش را كرده تا مشــكالت به تيم نرسد. ســرمربي تيم وزنهبرداري جوانان ميگويد: «روزهــاي آخر تمرينات اســت و مليپوشــان در وضعيت مناســبي هســتند، در تالشيم كه در اين چنــد روز باقيمانده نفرات اعزامي به بهترين شــرايط برسند تا آماده مسابقات شويم.» سرمربي تيم وزنهبرداري جوانــان ايران در خالل صحبتهايش به مشــكالت موجود در اردو نيز اشــاره ميكند: «بــه لحاظ امكانات و تــداركات با مشــكالت زيادي دست به گريبان بوديــم اما تالش كرديــم لطمهاي به تمرينات وارد نشود و كارمان را پرقدرت ادامه داديم.»

بــا وجود همه مشــكالتي كه تيم پشت سر گذاشته، برخواه براي تعدادي از مليپوشان در رقابتهاي جهاني شــانس مــدال آوري قايل اســت: «علي داودي و رضا بيرالوند شــانسهاي اصلي ما براي كســب مدال هســتند البتــه اين حرف به اين معنا نيســت كه در اوزان ديگر شــانس نداريم. رقابت سخت است اما ما تمام سعي خود را براي كسب مدال بيشتر انجام ميدهيم.»

برخواه در پاســخ به اين سوال كه در دســته ۹۶ كيلــو همچنان مشكل وجود دارد يا خير؛ ميگويد: «دو نماينده در ايــن وزن داريم و خيلي هم اميدواريم مدال كســب كنيم البته نمايندگان ما در دســته ۹۶ كيلــو رقباي ســختي از جمله وزنهبرداران آمريكايي و ژاپني دارند اما ورزشــكاران ما هــم تمرينات خوبي را پشــت ســر گذاشتهاند و آماده حضور روی تخته مســابقات هستند.»

جــودوكای المپيكي ايــران پس از كوچ به تايلند و حضور در رشته MMA به تشــريح داليلش از اتخاذ اين تصميم پرداخــت. جــواد محجوب كــه يكي از بهترينهاي جودو ايران بود، با پيوستن به MMA (هنرهاي رزمي تركيبي) تصميم گرفت ديگر به جــودو برنگردد و فعاليت خــود را در ورزش رزمي ديگــري ادامه بدهد: «قبل از المپيك ريو تصميم گرفتم پس از حضور در اين رقابتها ديگر جودو را رها كنم و به رشــته MMA بروم. در اين راه نيز كســي من را تشويق نكرد و يا فريب نداد، بلكه در جودو به جايي رسيدم كه ديدم بهتريــن كار ممكن خداحافظي با اين رشته و حضور در MMA است.»

محجوب در ادامه با انتقاد از وضعيت موجــود در جودو ايران اعالم كرد، حضور در جودو يعني تلف كردن عمر جواني و به همين دليل بهترين تصميم خداحافظي با اين رشــته بود: «با شرايطي كه طي چند سال گذشــته داشــتم، ديدم بهتر است عمر و جوانيام را بيــش از اين در جودو تلف نكنم. پيش خودم گفتم به MMA ميروم. اگر موفق شــدم كه هيچ؛ اگر هم نشدم انتخابي است كه خودم انجام دادهام و به دلخواه خودم پا در اين راه گذاشتهام. در اين المپيك ميتوانســتم به روي سكو بــروم اما وقتــي پيــش از المپيك و در طالييترين زمان ممكن يك مربي ازبك را باالي ســر ما گذاشتند كه هيچ چيزي از جودو نميدانســت و يا به جاي فرانسه و ژاپن در چنــاران اردوي مــا را برگزار ميكردند، من ديگر چه كاري ميتوانستم انجام بدهم؟»

او در ادامــه به انتقاد از مســووالن ســابق ورزش ايران هم پرداخت و از بي توجهيهــاي آنها هم گاليــه كرد: «من همان زمان و پيش از المپيك يك روز به دفتر ســجادي، معاون وقت وزير ورزش و جوانان رفتم و به او گفتم اين مربي ازبك را از كجــا پيدا كردهايــد كه هيچ چيز از جــودو نميداند؟ امــا او در جواب به من گفت تو ورزشكاري، اگر ما مربي شطرنج هم باالي ســرت گذاشــتيم بايد بگويي چشم و حق اعتراض نداري! من هم به او گفتم باشــد به حرف شما گوش ميكنيم اما در اين ميان زحمات ما هدر ميشــود. همين هم شــد. ســجادي رفت به دنبال زندگي خودش و ضربهاش را ما خورديم. البته اين موضوع اصال برايشــان اهميتي نداشت.»

گاليههاي جواد محجوب از وضعيت جودو فقــط به تصميمــات در خصوص انتخــاب مربيــان و امثــال آن محدود نميشــد، بلكه او ميگويد از اولينها در اردوي تيم ملي محروم بودهاند: «با جودو بزرگ شدم و 11 ، ۰1 سال در اين رشته ســختي و زجر كشيدم اما نه تنها شرايط من، بلكه شــرايط ديگــر جودوكاها نيز هميشه نامناســب بود و وضعيت ما براي مســووالن اهميتي نداشــت. ما بهعنوان مليپوش فقط يــك خوابگاه كبكانيان را داشــتيم كه پس از سه ســاعت تمرين، يــك پرس به ما غــذا ميدانند كه معلوم نبود داخل آن چه چيزي ريختهاند و چه غذايي است. نه پول مكمل ميدادند و نه پول اياب و ذهاب و نه حقوق. من هم يك شهرستاني متاهل بودم كه در كنار ورزش حرفهاي بايد از پــس مخارج زندگيام بر ميآمــدم اما هيچ گاه بــه اين موضوعات توجه نشد.»

محجوب بــا بيان اينكــه هدفش از حضــور در MMA فقــط كســب پول نبوده ادامه داد: «پول را هميشه ميشود به دســت آورد. هدف نهايي من از حضور در MMA رســيدن به پول نبود، بلكه توجه زياد به اين رشته و جايگاه خوب آن نيز در تصميم مــن اثر گذار بود. من هم اهداف بزرگي دارم و به دنبال رسيدن به قله هســتم. ديگر به جودو بر نميگردم و جودو براي هميشه برايم تمام شد.»

قهرمان جــودوي آســيا در ادامه با انتقــاد دوبــاره از بيتوجهيها از تصميم مســووالن جودو براي پرداخت حقوق دو ميليــون توماني به او خبر داد: «دو ماهي كــه در اردوي تيم ملي بودم، درخشــان يــك كارت يك ميليــون توماني به من داد، در حالي كه من بيش از اين مبلغ را خرج رفت و آمدم به اردو كردم. از سوي ديگر هم متاهل بودم و خرجهاي زيادي داشــتم. وقتي به اردوي تيم ملي نيامدم رودكي به من زنــگ زد و گفت حقوقت را به دو ميليون تومان ميرسانيم بيا سر تمريــن اما من درمانده پول فدراســيون نيستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.