مصاف كشتيگيران ايراني روي تشكهاي گرجيها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

گرجيها بيش از چهار دهه پيش و در دورهاي كه كشــور و ســرزمين رســمي به نام «گرجستان» از خود نداشــتند و تحت حكومت مركزي سوسياليستي يا كمونيستي روسها و زير پرچم كشور گســترده و پهناوري به نام اتحاد جماهير شوروي سابق اداره ميشــدند، بهترين و با اهميتترين مسابقات بينالمللي كشتي دنيا را داشتند كه به نام جــام «تفليس» و در هر دو رشــته آزاد و فرنگي به صورت همزمان در شــهر تفليس يا «تيبيليتي» مركز جمهوري گرجســتان شوروي ســابق برگزار ميشد. در همان دوران، مدالهــاي جام بينالمللــي تفليس بــا مدالهاي مسابقههاي كشتي قهرماني جهان مطابقت و برابري ميكرد و اين مدالها ارزشــي همســان و هم اندازه رقابتهاي جهاني كشتي داشت. يعني كشتيگيراني كه صاحب مدالهاي طال، نقره و برنز جام تفليس در جمهوري گرجستان شــوروي سابق ميشدند، چند ماه بعد روي ســكوهاي پيكارهاي كشــتي قهرماني جهان جلــوس ميكردند. در اين ميان گاهي اوقات به اصطالح پايين و باالهايي هم در كسب مدالهاي جهاني صــورت ميگرفت و قهرمانانــي كه در جام تفليس مدالهــاي طال، نقره و برنــز گرفته بودند، روي ســكوهاي قهرماني جهان جــاي خود را تغيير ميدادند! در دهه ۰۷ ميالدي، صيد مدال طال در جام تفليس، كار ســهل و آساني براي كشــتيگيران دنيا حتي ايرانيها، آمريكاييها، تركها، بلغاريهــا، آلمانيها، ژاپنيها و مغولها نبود و بيشــتر مدالهاي طال در ۰1 وزن رقابتهاي هر دو رشــته آزاد و فرنگي به كشــتيگيران شوروي ســابق و جمهوريهاي چندين گانه اين كشور بزرگ و پهناور ميرسيد و در اين ميان بيشتر از همه سرزمينهاي شوروي سابق، مدالهاي طال نصيب كشتيگيران روسي و گرجي ميشد.

اما از اواســط دهه ۰۸ ميالدي و چند سال قبل از فروپاشي و تجزيه حكومت اتحاد جماهير شوروي سابق كه در سال 1۹۹1 اتفاق افتاد، اهميت و اعتبار و رونق رقابتهاي جام تفليس بنا به داليل نامعلوم هر ســال كمتر و كمتر شــد. شايد از جمله داليل اين مســاله را بتوان برگزاري رقابتهايي چون جامهاي «الكساندر مدويد» و «علي علي اف» دانســت كه روسها اين جامها را در جمهوريهاي بالروس و داغســتان روســيه برگزار ميكردند و جام تفليس در واقع تحت الشــعاع اين دو جام و همينطور جامهايي كه در كشــورهاي ديگري نظير بلغارستان، تركيه، لهســتان، آلمان شرقي و آلمان غربي سابق برگزار ميشــد، قرار گرفت. اما در پي فروپاشــي و تجزيه شوروي سابق و بهوجود آمدن كشورهاي جديدالتاسيس و اســتقالل يافته از جمله كشور گرجستان، همان يك مقدار اهميــت و اعتبار باقي مانده در جام تفليس هم كامــال از بين رفت، طوري كه گرجيها پس از اعالم استقالل خود، چند سال اين رقابتها را تعطيل كردند و پس از آن چندين ســال هم جام تفليس را به صورت داخلي و خانگي و بدون حضور كشتيگيران خارجي حتي روسها برگزار كردند! گرجيها پس از عبور از دوران بحراني و سخت گذار ناشي از جدا شــدن از شوروي سابق و استقالل خود اينك بيش از يك دهه است كه مسابقههاي بينالمللي جام تفليس را بار ديگر به صورت بينالمللي و با نام دو تن از قهرمانان بزرگ و نامدار سالهاي دور خود به نامهاي «واختانگ باالوادزه» در كشتي آزاد و «كارتوزيا» در كشــتي فرنگي برگزار ميكنند. واختانگ باالوادزه كه از معروفترين كشتيگيران نسل اول شــوروي سابق در دهه ۰۵۹1 ميالدي است، قهرماني است كه در فينال مسابقههاي جهاني ۹۵۹1 تهران در كمتر از سه دقيقه با ضربه فني مغلوب «امامعلي حبيبي» شد و به مدال نقره قناعت كرد اما او در فينال مسابقههاي جهاني 4۵۹1 توكيو ژاپن با شكست «محمدعلي فردين» موفق به كسب مدال طال شد. گرجيها با اين وجود و حتي با قرار دادن اســامي قهرمانان بزرگي چون «واختانگ باالوادزه» و «كارتوزيا» روي جام تفليس، هنوز نتوانســتهاند اين جام را به اصل و هويت قديمي خود بازگردانند! كشتي ايران پس از تغيير نام جام تفليس بــه جامهاي «واختانگ باالوادزه» و «كارتوزيا» براي دومين بار در ســالهاي اخير در اين مســابقهها حضور پيدا كرده است و پنج كشتيگير آزادكار به نامهاي جمال عبادي، اميد حســن تبار، محمدجــواد ابراهيمي، مجتبي گليج و اميررضا اميري با مربيگري محمد طاليي و شــش كشتيگير فرنگيكار به نامهاي مصيب اكبري، پيام بويري، مهدي ابراهيمي، سامان عزيزي، اميرحسين حسيني و امير قاسمي منجزي با مربيگري علي اشــكاني از امروز در شــهر تفليس گرجســتان به روي تشك ميروند. نخســتين حضور تيمهاي كشــتي آزاد و فرنگي كشــورمان در دوره جديد جام تفليس گرجستان به شش، هفت سال پيش مربوط ميشود كه مهدي تقوي در وزن ۶۶ كيلوگرم كشتي آزاد و امير علي اكبري در وزن ۰21 كيلوگرم كشتي فرنگي موفق به كسب مدال طالي اين رقابتها شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.